Usługa sprzątania oddziałów, poradni i innych pomieszczeń Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. oraz wykonywania innych czynności pomocowych przy pacjencie..

Polska-Świebodzin: Usługi sprzątania

2021/S 203-530475

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Lubuskie Centrum Ortpedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 1
Miejscowość: Świebodzin
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 66-200
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@loro.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://loro.pl/

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://loro.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

Usługa sprzątania oddziałów, poradni i innych pomieszczeń Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. oraz wykonywania innych czynności pomocowych przy pacjencie.

Numer referencyjny: ZP.PN.9.2021

II.1.2)Główny kod CPV

90910000 Usługi sprzątania

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

 

Usługi sprzątania i usługi pomocowe przy pacjencie wykonywane pod nadzorem pielęgniarki.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90920000 Usługi w zakresie odkażania urządzeń

85110000 Usługi szpitalne i podobne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432 Zielonogórski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Usługi sprzątania - wykonywanie określonych rodzajów czynności porządkowych w określonych przez Zamawiającego pomieszczeniach z zastosowaniem środków i narzędzi spełniających wymogi sanitarne dla jednostek służby zdrowia oraz usługi pomocowe przy pacjencie wykonywane pod nadzorem pielęgniarki

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje przynajmniej 2 usługi polegającą na świadczeniu usług sprzątania szpitali o wartości nie mniejszej niż 900 000,00 zł brutto

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 18/11/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 15/02/2022

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 18/11/2021

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

 

Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/10/2021

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2021-10-19
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2021-10-19 11:12:35
Odwiedziny:58099

Wyszukiwarka