Usługa w zakresie całodziennego żywienia pacjentów szpitala

Świebodzin: Usługa w zakresie całodziennego żywienia pacjentów szpitala
Numer ogłoszenia: 139889 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o. , ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, faks 068 475 06 02.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie całodziennego żywienia pacjentów szpitala.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. a) usługa w zakresie całodobowego żywienia pacjentów niekomercyjnych Zamawiającego na podstawie stosownego jadłospisu (śniadanie, obiad, kolacja) w przewidywanej ilości około 28000 osobodni, nie mniej jednak niż 25000, w ciągu 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy, w tym dzieci do 18 roku życia( śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek) - około 1000 osobodni, nie mniej jednak niż 800 w ciągu 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy, b) usługa żywienia pacjentów komercyjnych Zamawiającego (śniadanie, kolacja) w przewidywanej ilości około 150 osobodni, nie mniej jednak niż 100, w ciągu 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy, wzbogaconych w jadłospisie, o którym mowa w pkt a) powyżej o dodatkową porcję wysoko gatunkowych: -wędlin - 50g, -serów żółtych - 50g lub serów topionych - 50g, -masła naturalnego - 15g, -jogurtu owocowego-1 szt. 100ml lub twarożku homogenizowanego owocowego 100ml, -owoców sezonowych 50 do 100g - 1 szt., -warzywa sezonowe 50 do 100g - 1 szt., -2 rodzajów pieczywa: ciemnego -2 kromki, jasnego - 2 kromki oraz bułki pszennej - 1 szt. Wykonawca przygotowuje posiłki z własnych produktów i surowców, z uwzględnieniem obowiązujących norm żywienia oraz zaleceń dietetycznych według rodzajów diet. 2. Zakres świadczonych przez Wykonawcę usług obejmuje w szczególności: a) dostarczanie gotowych posiłków do siedziby Zamawiającego, z podziałem na diety, według dziennego zapotrzebowania Zamawiającego, b) dostarczenie gotowych posiłków wzbogaconych - śniadania i kolacje, o których mowa w ust. 1 pkt b) powyżej, c) podawanie posiłków do łóżek pacjentów, d) sprzątanie naczyń po posiłkach, d) mycie i dezynfekcja naczyń, e) odbieranie odpadów, f) wywóz odpadów, g) inne obowiązki i czynności wynikające z załączonego Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, oraz obowiązujących przepisów 3. Szacunkowa ilość osobodni, o których mowa w ust. 1 powyżej została wyliczona na podstawie planowanego zapotrzebowania Zamawiającego na 12 miesięcy biorąc pod uwagę liczbę łóżek, którymi dysponuje Zamawiający oraz przewidywaną liczbę pacjentów w tym okresie. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający nie ma wpływu na liczbę hospitalizowanych pacjentów, a w konsekwencji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne związane z tym zmniejszenie zapotrzebowania na posiłki, niż oszacowane w ust.1. Mniejsza niż deklarowana ilość osobodni nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązuje się realizować wszelkie obowiązki w systemie ciągłym, obejmującym świadczenie usług w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków z własnych produktów i surowców, zgodnie z obowiązującymi normami opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia oraz zaleceń dietetycznych, wg różnych rodzajów diet, o których mowa w ust. 1. 6. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do realizowania niniejszego zamówienia publicznego: a) zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739) i w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 594) oraz zasadami systemu HACCP i GHP, a także wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami i normami, b) transportem własnym Wykonawcy przystosowanym do przewożenia posiłków, w tym dostosowanym do rozwożenia posiłków w okresie letnim, zwłaszcza w czasie wysokich temperatur, i na swój koszt, do punktu zdawczo - odbiorczego w siedzibie Zamawiającego, z którego posiłki zostaną rozdysponowane przez Wykonawcę na poszczególne Oddziały i do łóżek pacjentów. 7. Wykonawca zobowiązuje się wydawać wyłącznie posiłki produkowane z surowców najwyższej jakości, które dostarczą odpowiedniej ilości energii i składników odżywczych oraz ilości produktów zalecanych w całodziennych racjach pokarmowych, w oparciu o wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia oraz posiadające niezbędne atesty, z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i wiedzy. 8. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia następujących warunków: -posiłki powinny być urozmaicone, -przy sporządzaniu jadłospisów i posiłków należy uwzględniać świeże sezonowe warzywa i owoce, -dostarczane pieczywo (jasne i ciemne, chleb żytni, razowy, pieczywo pszenne) będzie pokrojone i zapakowane w folię, bułki będą zapakowane w folię, -do każdego posiłku dostarczona będzie odpowiednia ilość płynów, nie licząc zup wydawanych przy obiadach, tj. minimum 300ml na pacjenta na posiłek, -wędliny niższej jakości m.in. takie jak mielonka, parówka, pasztet, salceson, metka, mortadela mogą być podawane nie częściej niż 3 razy na 21 dni, -śniadanie musi składać się z zupy mlecznej i suchego prowiantu oraz zawierać warzywa lub owoce sezonowe, -do obiadu (drugiego dania) każdorazowo dołączane będą surówki, -w ustalonych jadłospisach przynajmniej 1 raz w tygodniu uwzględniona zostanie potrawa z ryb lub filetów rybnych (z wyjątkiem paprykarza), -wszystkie potrawy winny być należycie przyprawione. 9. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki pod nadzorem dietetyka i dostarczał je do łóżek pacjentów z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych w zakresie higieny osobistej personelu lub innych osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę, warunków przygotowania a także transportu posiłków. Wykonawca zabezpieczy osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, w tym realizujące czynności w kuchni i czynności dystrybucji posiłków, w odpowiednią ilość odzieży ochronnej, roboczej oraz identyfikator z nazwiskiem i imieniem oraz logo Wykonawcy, na swój koszt. Odzież powinna być kompletna i czysta. 10. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego wykonania przez profesjonalnego dietetyka jadłospisów na okres 21 dni dla diet: podstawowej, cukrzycowej i lekkostrawnej, z uwzględnieniem wartości energetycznej posiłku, gramatury potraw i wartości odżywczej i przekazania ich Zamawiającemu na piśmie do zatwierdzenia na co najmniej 7 dni przed ich wdrożeniem. W przypadku braku akceptacji przekazanego Zamawiającemu jadłospisu Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego stosownych zastrzeżeń przedstawi nowy jadłospis uwzględniający uwagi Zamawiającego. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie: -zgodności dostarczanych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym, jakościowym i ilościowym, -zgodności sporządzonych potraw z zaplanowanymi jadłospisami, -odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków, -zgodności przestrzegania zasad wytyczonych przez Instytut Żywności i Żywienia, Państwowy Zakład Higieny oraz inspekcję sanitarną, -realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz obowiązującymi w tej mierze przepisami. 12. W przypadku kontroli przez inspekcję sanitarną pomieszczeń Wykonawcy, w których przygotowywane są posiłki oraz pomieszczeń dzierżawionych przez Wykonawcę od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wyniki kontroli, tj. kserokopie protokołów, nie później niż w ciągu 5 dni od daty ich otrzymania. 13. Wszelkie warunki przechowywania posiłków, ich transport oraz sposób przygotowania muszą spełniać wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Osoby, które w imieniu Wykonawcy przygotowują, rozdzielają oraz transportują posiłki muszą posiadać aktualne badania lekarskie wymagane przepisami prawa dla osób zatrudnionych przy tego typu pracach, jak również aktualne przeszkolenie w zakresie świadczonej usługi. Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia od obsługi osoby nie posiadającej aktualnych badań. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów, o których mowa powyżej. 14. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego niezbędną ilość kompletnej zastawy stołowej (talerze do zupy, talerze do drugiego dania, talerze deserowe oraz kubki) i sztućców wykonanych ze stali nierdzewnej (widelce, noże, duże łyżki, łyżeczki) dopuszczonych do kontaktu z żywnością do obsługi 130 pacjentów dziennie oraz niezbędną ilość tac do podawania posiłków, w terminie przed rozpoczęciem realizacji umowy w dniu 1.09.2016 r. i zobowiązuje się utrzymać taką ilość przez cały czas trwania umowy. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub braku któregokolwiek z elementów zastawy, sztućców lub tac Wykonawca zobowiązany jest do wymiany lub uzupełnienia zastawy, sztućców lub tac na swój koszt. Pacjent nie może otrzymywać posiłku na zastawie, która jest wyszczerbiona, potłuczona lub brudna. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru dostarczonych przedmiotów, o których mowa wyżej, na swój koszt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie, zniszczenie bądź braki w zastawie, sztućcach lub tacach. 15. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do dnia 1.09.2016 r. 5 nowych, nieużywanych czajników elektrycznych do wykorzystania na każdym Oddziale i zobowiązuje się utrzymać taką ilość przez cały czas trwania umowy. Wykonawca zapewni ich wymianę na nowe w przypadku uszkodzenia lub zepsucia. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru dostarczonych czajników na swój koszt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zużycie czajników stanowiące normalne następstwo ich użytkowania. 16. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na swój koszt do dnia 1.09.2016 r. na cały okres trwania umowy 5 termometrów do pomiaru temperatury posiłków i zapewni ich wymianę na nowe w przypadku ich uszkodzenia lub zepsucia. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru dostarczonych termometrów na swój koszt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zużycie termometrów stanowiące normalne następstwo ich użytkowania. 17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na swój koszt, estetyczne i funkcjonalne urządzenia do transportu posiłków gwarantujące zachowanie właściwej ich temperatury i jakości. 18. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia osób, przy pomocy których realizował będzie umowę w sprzęt konieczny do jej prawidłowej realizacji, w tym w szczególności w: -wózki do dystrybucji posiłków na Oddziały, -nabierki i inne narzędzia potrzebne do nakładania posiłków, -pojemniki na odpady pokonsumpcyjne, -worki koloru niebieskiego na odpady pokonsumpcyjne, -kontener szczelny na odpady bytowe. 19. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać posiłki w odpowiednich termosach i pojemnikach spełniających wymogi wynikające z właściwych przepisów o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które nie mogą być popękane czy uszkodzone. 20. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy na podstawie dziennego zapotrzebowania składanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Ilości i rodzaj zamawianych posiłków będą uzależnione od ilości leczonych pacjentów, ich wymagań żywieniowych i kategorii pacjenta (niekomercyjny,komercyjny,dziecko). Zapotrzebowania będą składane na druku -Zapotrzebowanie dzienne- - stanowiącym załącznik nr 3 do Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ , do godz. 13:00 każdego dnia na dzień następny, faxem. 21. Zamawiający będzie mógł dokonać korekty zgłoszonych zapotrzebowań dziennych na ........ godzin [wartość wynikająca ze złożonej oferty] przed wyznaczoną godziną wydania danego posiłku (śniadania, II śniadania dla dzieci do 18 roku życia, obiadu, kolacji lub podwieczorku dla dzieci do 18 roku życia), bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. Korekta nastąpi telefonicznie i zostanie następnie potwierdzona faxem. Za chwilę dokonania korekty Strony uznają jej złożenie telefonicznie. Liczba godzin dających Zamawiającemu możliwość korekty zapotrzebowania będzie stanowić 2 kryterium oceny oferty i wynikała będzie ze złożonej oferty. 22. Ilości i rodzaje dostarczanych na poszczególne Oddziały posiłków będą każdorazowo potwierdzane przez upoważnionego na danym Oddziale przedstawiciela Zamawiającego, pisemnie, na dokumencie przyjęcia posiłków przedstawionym przez Wykonawcę. 23. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydanych i przyjętych posiłków z podziałem na Oddziały, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 20 i 22 powyżej oraz miesięcznych zestawień ilości wydanych i przyjętych posiłków z podziałem na Oddziały. 24 Wykonawca zobowiązany jest do wydawania posiłków pacjentom Zamawiającego o stałych porach, tj.: -śniadanie od godz. 7:30, -II śniadanie dla dzieci do 18 roku życia od godz. 7:30 -obiad od godz. 13:00, -kolacja od godz. 17:30, -podwieczorek dla dzieci do 18 roku życia od godz. 13:00. 25. Wydawanie posiłków odbywać się będzie jednocześnie na wszystkich 6 Oddziałach. 26. Posiłki muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę, tj.: -zupy - temperatura + 75 stopni C (+- 3 stopnie C) -drugie danie - temperatura + 65 stopni C (+- 3 stopnie C) -wędliny, surówki + 4 stopnie C (+- 2 stopnie C) 27. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć posiłki do punktu zdawczo - odbiorczego najpóźniej pomiędzy 30 a 15 minut przed ustaloną w ust. 24 powyżej porą wydawania posiłków pacjentom. 28. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy posiłków do punktu zdawczo- odbiorczego zgodnie z ust. 27 powyżej lub dostarczy posiłki w ilości mniejszej niż wynikająca z dziennego zapotrzebowania, Zamawiający ma prawo zamówić posiłki w trybie pilnym u innego dostawcy na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości nałożenia na Wykonawcę stosownych kar umownych przewidzianych w umowie. 29. Zamawiający nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów zamówionych posiłków w przypadku stwierdzenia przez osobę upoważnioną na Oddziale, potwierdzonego wpisem w dokumencie przyjęcia posiłków, że jakość oferowanych posiłków jest niezgodna z umową i nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego np. w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę zgniłych owoców lub warzyw, niedosmażonego mięsa, surowych jajek, niedogotowanych ziemniaków itp. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż do godziny od której wydawane są posiłki określonej ust. 24 powyżej, dostarczenia pełnojakościowych, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego posiłków. Dostarczenie nowych posiłków nie zwalnia Wykonawcy od nałożenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych przewidzianych w umowie. 30. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek wydanych posiłków w specjalnie przeznaczonych do tego lodówkach przez okres 72 godzin od dnia wydania posiłków. Pobieranie próbek i ich przechowywanie będzie odbywało się zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania próbek żywności przez zakłady zbiorowego żywienia typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r. nr 80 poz. 545) na koszt i staraniem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia zatrucia pokarmowego Zamawiający ma prawo do zabezpieczenia próbek żywności z 3 ostatnich dni celem wysłania ich do zbadania w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Badanie odbędzie się na koszt Wykonawcy. 31. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania, co 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, Pielęgniarce Naczelnej Zamawiającego pisemnych protokołów z przeprowadzonych przez stację sanitarno-epidemiologiczną, na koszt Wykonawcy, badań żywności, w tym badanej kaloryczności, składu %, gramatury, mikrobiologii posiłków. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysłania dowolnej próbki żywności do stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu dokonania w/w badań na koszt Wykonawcy. 32. Wykonawca wszelkie czynności związane z przygotowaniem i dystrybucją posiłków, jak też zmywanie, wykonywać będzie na swój koszt, zgodnie z zasadami sanitarnymi określonymi w stosownych przepisach, z wykorzystaniem środków myjących i dezynfekujących dopuszczonych do stosowania w podmiotach leczniczych i mających kontakt z żywnością. 33. Wykonawca zobowiązany jest do podawania każdego posiłku na dostarczonej przez siebie tacy i zastawie i przy wykorzystaniu sztućców, o których mowa w ust. 14 powyżej. Wykonawca może podawać posiłki na zastawie jednorazowej tylko w szczególnych przypadkach (np. zakażenie) każdorazowo zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 34. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadków pokonsumpcyjnych z poszczególnych Oddziałów maksymalnie w ciągu 1 godziny od ich powstania, a następnie do ich wywiezienia poza teren Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 35. Zamawiający nie dopuszcza mycia zastawy stołowej na terenie Oddziałów. 36. Zamawiający przekaże Wykonawcy w odpłatną dzierżawę pomieszczenia zmywalni naczyń oraz punkt zdawczo-odbiorczy. 37. Integralną część SIWZ stanowi umowa dzierżawy pomieszczeń Zamawiającego stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ, które Wykonawca wykorzysta do celów prowadzenia działalności wynikającej z niniejszej umowy. Wykonawca na własny koszt wyposaży zmywalnię naczyń w odpowiedni sprzęt i urządzenia. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń w celu prawidłowej wyceny kosztów wyposażenia pomieszczeń. 38. Rozliczenia Wykonawcy z Zamawiający z tytułu realizacji niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą miesięcznie na podstawie zestawień ilości i rodzaju wydanych i przyjętych w tym okresie posiłków, zgodnie z cenami określonymi w formularzu ofertowym Wykonawcy. Zestawienia miesięczne faktycznej ilości wydanych i przyjętych posiłków zostaną sporządzone na podstawie druków -Zapotrzebowania dziennego- oraz dokumentów przyjęcia posiłków i po zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego stanowić będą podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 39. Ceny podane przez Wykonawcę obejmują wszelkie koszty konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym koszty produktów, surowców, przygotowania i transportu posiłków, mycia naczyń, wywozu odpadów oraz wykonania wszelkich innych obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów. 40. Podstawą do wystawienia miesięcznej faktury VAT przez Wykonawcę będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego miesięcznego zestawienia ilości wydanych i przyjętych posiłków z podziałem na Oddziały, zgodnie z ust. 38 powyżej. 41. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór stanowi zał. nr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa są: - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego, usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Wyżej wymieniony wykaz powinien zawierać co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. usłudze całodziennego żywienia pacjentów szpitala o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z prawa lub innych dokumentów (jeżeli dotyczy). 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Czas korekty - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku: a) zmiany danych, w tym teleadresowych bądź formy prawnej Wykonawcy oraz zmiany osób wchodzących w skład organu zarządzającego oraz osób wyznaczonych przez Zamawiającego upoważnionych do podejmowania czynności związanych z wykonaniem umowy b) zmiany stawki podatku od towarów i usług. 2. Zmiany wynikające z ust.1 nie wymagają aneksu do umowy, a jedynie pisemnej informacji przesłanej drugiej Stronie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i będą obowiązywały, dla zmian, o których mowa w ust. 1 pkt a) powyżej, od daty doręczenia informacji Stronie, a dla zmian, o których mowa w ust. 1 pkt b) powyżej od daty zmiany stawki podatku od towarów i usług wynikającej z odpowiednich ustaw

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin - dział zamówień publicznych, I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin - sekretariat, I pietro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

=============================================================================

Numer ogłoszenia: 139963 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 139889 - 2016 data 15.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, fax. 068 475 06 02.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).
 • W ogłoszeniu jest: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;.
 • W ogłoszeniu powinno być: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;.

 ===================================================================================

Numer ogłoszenia: 154123 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 139889 - 2016 data 15.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, fax. 068 475 06 02.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin - sekretariat, I pietro..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin - sekretariat, I piętro..

 

 

 

 

 

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2016-07-15
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-07-25 12:18:31
Odwiedziny:60479

Wyszukiwarka