Przetarg na wynajem fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych wielorazowego użytku dla LORO SP ZOZ w Świebodzinie.

Świebodzin: Wynajem fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych wielorazowego użytku dla LORO SP ZOZ w Świebodzinie.
Numer ogłoszenia: 60768 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie , ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, faks 068 475 06 02.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych wielorazowego użytku dla LORO SP ZOZ w Świebodzinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wynajem fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych wielorazowego użytku. 2.1. Charakterystyka usługi oraz obowiązki Wykonawcy: a) wykonawca zapewni dostawę fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych w postaci sterylnych wyrobów medycznych, przeznaczonych do bezpośredniego użycia na sali operacyjnej zgodnie ze szczegółową charakterystyką opisaną w załączniku nr 7. b) wykonawca zapewni pranie fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych w procesie prania zapewniającym dezynfekcję (spełniającym wymagania przewidziane dla prania bielizny szpitalnej), c) wykonawca zapewni regularną kontrolę fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych, d) wykonawca zapewni sterylizację fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych, e) wykonawca zapewni dostawę czystych oraz odbiór użytych fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych wg potrzeb Zamawiającego. f) użyte podczas zabiegów brudne fartuchy operacyjne, odzież operacyjna oraz obłożenia operacyjne będą zapakowane przez personel Zamawiającego w worki z tkaniny poliestrowej oraz umieszczone w metalowych kontenerach należących do Wykonawcy, g) fartuchy operacyjne, odzież operacyjna oraz obłożenia operacyjne po zabiegach skażonych będą zapakowane do specjalnie oznakowanych worków i umieszczone w metalowych kontenerach należących do Wykonawcy, h) worki z tkaniny poliestrowej oraz specjalnie oznakowane worki do fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych skażonych dostarczy Wykonawca w ilości zależnej od potrzeb Zamawiającego, i) wykonawca zapewni mycie i dezynfekcję kontenerów we własnym zakresie, j) wykonawca musi dysponować środkami transportu przystosowanymi do przewozu brudnych w tym również skażonych fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych oraz środki transportu przystosowane do przewozu produktów sterylnych, k) fartuchy operacyjne, odzież operacyjna oraz obłożenia operacyjne muszą być dostarczane w metalowych kontenerach zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 7. l) wykonawca dostarczy na czas trwania usługi dodatkowe materiały takie jak zbieracze do prania, zamykane metalowe kontenery do przechowywania worków z gotowymi do użycia produktami, m)opakowanie i oznakowanie fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych muszą spełniać wymagania dyrektywy medycznej MDD 93/42/EWG oraz normy PN-EN 868. Zestawy fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych muszą być dodatkowo zapakowane próżniowo w folię w celu zabezpieczenia ich w czasie transportu. 2.2. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione kombinacje opakowań: a) opakowanie składające się z dwóch worków foliowych wg normy PN-EN 868-5, b) opakowanie z papieru do sterylizowania wg normy PN-EN 868-2 dodatkowo próżniowo zapakowane w folię w celu zabezpieczenia zestawów odzieży operacyjnej w czasie transportu oraz magazynowania. 2.3. Opis norm: a) PN-EN 868-2:2001 Materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobów medycznych przeznaczonych do sterylizacji. Część 2 Materiały opakowaniowe do sterylizacji - Wymagania i metody badań. b) PN-EN 868-5:2001/AC:2002 Materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobów medycznych przeznaczonych do sterylizacji. Część 5 Torebki zgrzewalne z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy papierowo - foliowe - Wymagania i metody badań. 3. Przedmiot zamówienia stanowi jedno niepodzielne zadanie. 4. Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107 poz.679 z późn. zm.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;
 • inne dokumenty

  1) deklarację zgodności procesów przygotowania wyrobów medycznych z dyrektywą medyczną MDD 93/42/EWG. 2) certyfikat EN ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością 3) kartę techniczną tkaniny wystawioną przez producenta tkaniny 4) intex RABC Certyfikat EN ISO14065 - Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażania mikrobiologicznego. 5) Certyfikat EN 13485 System zarządzania jakością przygotowania produktów Medycznych 6) dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą lub karta techniczna tkaniny potwierdzające zgodność tkaniny z normą PN-EN 13795 (dotyczy fartuchów chirurgicznych i zestawów obłożeń) 7) deklarację zgodności (dotyczy fartuchów chirurgicznych i zestawów obłożeń) Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w punktach 1), 2), 4), 5), 6), 7) złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w punktach 1), 2), 4), 5), 6), 7) złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, potwierdzających odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Standardowy termin realizacji dostawy - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmian stawek podatku VAT w okresie stałości wynagrodzenia wprowadza się możliwość zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza SP ZOZ, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza SP ZOZ, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Autor
Data wytworzenia:0000-00-00
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2015-03-18 15:09:55
Odwiedziny:58367

Wyszukiwarka