Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza SP ZOZ w Świebodzinie

Świebodzin: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza SP ZOZ w Świebodzinie
Numer ogłoszenia: 187780 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie , ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 4750600, faks 068 4750603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza SP ZOZ w Świebodzinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza SP ZOZ w Świebodzinie, zgodnie z prognozowanym zużyciem energii w oparciu o dane dotyczące układów zasilania oraz inne dane opisane w Zał. Nr 3 do SIWZ. 2. Dostarczona energia musi spełniać parametry jakościowe - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 29.05.2007 r., poz. 623 ze zm.). 3. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne. 4. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia: - aktualnej koncesji na obrót energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej lub oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 2. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy 3.Taryfa Operatora Sieci Dystrybucyjnej. 4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Formularz oferty. 6. Formularz cenowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w wypadku: a) zmiany przepisów Prawa energetycznego lub wydanych na tej podstawie przepisów wykonawczych mających zastosowanie do Umowy, w tej sytuacji postanowienia Umowy sprzeczne z nimi stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa, b) zmiany (wprowadzenia nowej) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej (Dystrybucyjnej) OSD, c) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych ,które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego), d) zmiany ceny w wyniku ustawowej zmiany wysokości podatku akcyzowego lub podatku VAT. e) zmian ilości punktów poboru energii elektrycznej ( zwiększenia lub zmniejszenia), przy czym stawki cenowe podane w Formularzu cenowym obowiązywać będą dla nowych punktów poboru energii elektrycznej. f) zmian cen jednostkowych dla określonych w umowie grup taryfowych w przypadku zmiany Taryfy dla energii elektrycznej Wykonawcy. g) zmian stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji w przypadku zmiany Taryfy dla energii elektrycznej Wykonawcy. Powyższe zmiany postanowień umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Numer ogłoszenia: 192172 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 187780 - 2014 data 03.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 4750600, fax. 068 4750603.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: g) zmian stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji w przypadku zmiany Taryfy dla energii elektrycznej Wykonawcy.
 • W ogłoszeniu powinno być: g) zmian stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji w przypadku zmiany Taryfy dla usługi dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa Regulacji Energetyki, która reguluje kwestie związane ze świadczeniem usług dystrybucji.

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2014-06-03
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2014-06-06 12:04:22
Odwiedziny:90486

Wyszukiwarka