Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych z obiektów Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, Nr sprawy ZP.ZO.49.2019

Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych z obiektów Zamawiającego zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy wraz załącznikami.

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 18 grudnia 2019 r. do godz. 14:00 zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 23.12.2019 r. do godz. 14:00

W wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu, tj. 23.12.2019 r. do godz. 14 wpłynęła 1 ofert:

PreZero Service Zachód Sp. z o.o.,

ul. Szosa Bytomska 1,

67-100 Kiełcz,

za cenę brutto 148 266,72

Zamawiający zadecydował że przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone w/w Wykonawcy.

Uzasadnienie: złożona  oferta  spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o  kryterium  oceny  - cena -100% (100,00 pkt) oraz była jedyną złożoną.

 

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2019-12-11
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2019-12-27 08:16:17
Odwiedziny:54933

Wyszukiwarka