Budowa Pawilonu Rehabilitacyjnego na terenie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 1

11/07/2022    S131

Polska-Świebodzin: Roboty budowlane

2022/S 131-372305

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 1
Miejscowość: Świebodzin
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 66-200
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@loro.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://loro.pl/

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://loro.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

Budowa Pawilonu Rehabilitacyjnego na terenie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 1

 

Numer referencyjny: ZP.PN.10.2022

II.1.2)Główny kod CPV

45000000 Roboty budowlane

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Pawilonu Rehabilitacyjnego na terenie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45111300 Roboty rozbiórkowe

45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane

45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000 Usługi projektowania architektonicznego

71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

71300000 Usługi inżynieryjne

71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432 Zielonogórski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Pawilonu Rehabilitacyjnego (wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem wszelkich niezbędnych do funkcjonowania obiektu decyzji i pozwoleń administracyjnych)

2) budowę Pawilonu Rehabilitacyjnego (wykonanie robót budowlanych)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo opis wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014 - 2020, Oś priorytetowa 11. REACT-UE wspiera Lubuskie, Działanie 11.2 „Infrastruktura zdrowotna - REACT-UE”

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

•Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje przynajmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy budynku o wartości minimum 800 000,00 zł brutto;

•Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną polegającą budowie lub rozbudowie budynku, o wartości minimum 15 000 000,00 zł brutto

•Wykonawca spełni warunek jeżeli ma do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami na stanowiska:

- kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – co najmniej 1 osoba;

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – co najmniej 1 osoba;

- kierownika robót w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – co najmniej 1 osoba;

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 16/08/2022

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 13/11/2022

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 16/08/2022

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

 

Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

•nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

•cenach lub kosztach zawartych w ofertach

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/07/2022

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2022-07-11
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2022-07-11 12:29:17
Odwiedziny:41085

Wyszukiwarka