Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badań pól elektromagnetycznych oraz testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), nr sprawy ZP.ZO.19.2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań pól elektromagnetycznych oraz testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych zgodnie z wykazem sprzętu - załącznik nr 3 oraz wzorem umowy – załącznik nr 2.

Niniejsze zamówienie obejmuje 2 zadania:

Zadanie 1 - Badanie pól elektromagnetycznych

Zadanie 2 - Testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych

Ofertę można złożyć na każde zadanie osobno bądź na dwa razem.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyny

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym do zapytania Formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Ofertę ( parafowany, podpisany i opieczętowany skan oferty )należy przesłać  do dnia 18.04.2019 r. do godz. 10:00 pocztą  e-mail  na adres przetargi@loro.pl  lub dostarczyć do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

Załączniki:

1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.Wzór umowy – załącznik nr 2

3.Wykaz sprzętu - załącznik nr 3

4.Oświadczenie - załącznik nr 4

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
W wyniku zaproszenia do końca terminu składania ofert tj. 18.04.2019 r. godz. 10:00 wpłynęło pięć ofert:
1.Soldi s.c.
Ul. Bieżanowska 22
30-812 Kraków
Zadanie 1 – za cenę 2 281,65 brutto
2.PTHU”BIELASZKA” Stanisław Bielaszka
Ul. Pszczyńska 8
44-330 Jastrzębia Zdrój
Zadanie 1 – za cenę 3 271,80 brutto
3.Medikol Quality Sp. zo.o.
Ul. Polska 118
60-401    Poznań
Zadanie 2 – 1 943,40 brutto
4.TELE-COM Sp. z o.o.
Ul. Jawornicka 8
60-969 Poznań
Zadanie 1 – za cenę 3 444,00 brutto
5.Measure Laboratorium Badawcze Ewa Fabiszewska
Ul. G. Bruna 9/234
02-594 Warszawa
Zadanie 2 – za cenę 2 300,10 brutto

W związku z tym Zamawiający zamierza powierzyć wykonanie zamówienia w zakresie:
Zadanie 1 - Badanie pół elektromagnetycznych
Soldi s.c.
Ul. Bieżanowska 22
30-812 Kraków
za cenę 2 281,65 brutto
Zadanie 2 - Testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych
Medikol Quality Sp. z o.o.
Ul. Polska 118
60-401 Poznań
za cenę 1 943,40 brutto

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2019-04-12
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2019-04-19 09:18:23
Odwiedziny:56289

Wyszukiwarka