Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla LORO SP ZOZ w Świebodzinie

Świebodzin: Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla LORO SP ZOZ w Świebodzinie
Numer ogłoszenia: 154584 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie , ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, faks 068 475 06 02.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla LORO SP ZOZ w Świebodzinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla LORO SP ZOZ w Świebodzinie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości zawiera załącznik numer 6 - Formularz cenowy do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Określone w załączniku nr 6 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 6 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala. Niniejsze zamówienie obejmuje 2 pakiety: Pakiet 1 Dezynfekcja rąk, skóry, błon śluzowych, narządzi, powierzchni Pakiet 2 Dezynfekcja ran i skóry WYMAGANIA OGÓLNE - pakiet 1 i 2: -Wymagane niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu. -Do oferty należy dołączyć ulotki informacyjne w języku polskim oferowanego przedmiotu zamówienia. -Do oferty należy dołączyć Karty Charakterystyki preparatu niebezpiecznego oferowanego przedmiotu zamówienia /oświadczenie, iż preparat nie jest produktem niebezpiecznym i dokument nie jest wymagany. Dodatkowo, po wybraniu oferty aktualną Kartę Charakterystyki należy przesłać drogą elektroniczną na adres Zamawiającego. -Dla preparatów myjących i pielęgnujących do rąk należy dołączyć dokument potwierdzający zgłoszenie preparatu na portalu CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) Portal Notyfikacji Produktów Kosmetycznych. -Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty myjące, odkażające i pielęgnujące do higieny rąk kompatybilne ze sobą, tzn. pochodzące od jednego producenta; w opakowaniach dostosowanych do posiadanego systemu dozowania (Dermados). Istnieje możliwość zaoferowanie własnego systemu dozowania na czas trwania umowy, nieodpłatnie, który będzie o identycznych cechach technicznych i jakościowych jak system obecnie stosowany w szpitalu. Wymiana systemu musi odbyć się bez dokonywania zmian w sposobie mocowania dozowników tzn. bez konieczności wiercenia dodatkowych otworów w ścianach. Oferent w takim przypadku zobowiązany jest do demontaży istniejącego systemu i montażu oferowanego przez siebie na własny koszt. -W przypadku produktów leczniczych należy dołączyć dokumenty, w których określone są m.in.: spektrum bójcze, czas działania preparatu i substancje czynne, czyli:pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia;Charakterystykę Produktu Leczniczego;Treść etykiety - dokument potwierdzony przez Ministra Zdrowia; Ulotkę informacyjną dla pacjenta - dokument potwierdzony przez Ministra Zdrowia -Na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dn. 06 września 2001 (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.2) Art.72 pkt.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał Koncesję hurtowni farmaceutycznej na obrót produktami leczniczymi (preparaty do dezynfekcji rąk, skóry i błon śluzowych). -Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających działanie bójcze preparatu. Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi (wymaga się, by był to wyrób medyczny), i powierzchni (wymaga się, by był to wyrób medyczny lub produkt biobójczy), należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia został przebadany na mikroorganizmach testowych (podanych poniżej) i / lub odpowiada Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego (normy co najmniej II fazy). W przypadku braku stosownych dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia spełnia w/w normy dopuszcza się alternatywnie badania wykonane w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE, takich jak np.; PZH, DGHM, RKI itp. -Zamawiający wymaga, aby skuteczność bójcza preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania. -W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający wprowadza następującą oznaczenia i organizmy testowe stosowane w badaniu preparatów dezynfekcyjnych do narzędzi i powierzchni: B - działanie bakteriobójcze Tbc - działanie prątkobójcze (Mycobacterium tuberculosis) F - działanie grzybobójcze S - działanie sporobójcze (Bacillus subtilis, Bacillus, Clostridium) V - działanie wirusobójcze (Poliovirus, Adenowirus - preparaty do dezynfekcji chemicznej; Tr HSV-1 - mutant termooporny wirusa herpes simplex - preparaty do dezynfekcji chemiczno-termicznej) UWAGA- Jeżeli preparat został umieszczony w Informacji VIII PZH, wystarczy powiadomić o tym zamawiającego załączając dokumenty informujące o tym fakcie i nie są wówczas wymagane wyniki badań skuteczności bójczej. -Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej działanie preparatu. -Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na pozycje w pakietach. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 2. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany jest do: a) dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do wskazanego magazynu - Apteki Szpitalnej w poniedziałki, środy i piątki wyłącznie do godz. 11:00. Jeżeli Wykonawca przewiduje wysyłanie transportu tylko w określone dni tygodnia (np. wtorki) wyklucza to możliwość spełnienia powyższych wymagań. Towar pozostawiony poza apteką uważa się za niedostarczony zgodnie z umową. b) termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć... godzin (Wykonawca podaje w ofercie termin realizacji dostawy, nie więcej jednak niż 72 godziny) licząc od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mailem, chyba że w/w termin mija w dzień wolny od pracy wtedy zamówienie musi być zrealizowane w następny dzień roboczy z wyłączeniem wtorku, czwartku i soboty. c) Wykonawca umożliwi również realizację zamówienia na cito w terminie 24 godzin licząc od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mailem. d) każdy dokument rozliczeniowy ( faktura ) musi zawierać nr umowy, której dotyczy. e) w przypadku wymogu odsyłania faktur lub innych dokumentów Wykonawca ponosi koszty przesyłek (tj. załącza kopertę ze znaczkiem zwrotnym)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  a) do oferty należy dołączyć ulotki informacyjne w języku polskim oferowanego przedmiotu zamówienia. b) do oferty należy dołączyć Karty Charakterystyki preparatu niebezpiecznego oferowanego przedmiotu zamówienia /oświadczenie, iż preparat nie jest produktem niebezpiecznym i dokument nie jest wymagany. Dodatkowo, po wybraniu oferty aktualną Kartę Charakterystyki należy przesłać drogą elektroniczną na adres Zamawiającego. c) dla preparatów myjących i pielęgnujących do rąk należy dołączyć dokument potwierdzający zgłoszenie preparatu na portalu CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) Portal Notyfikacji Produktów Kosmetycznych. d) w przypadku produktów leczniczych należy dołączyć dokumenty, w których określone są m.in.: spektrum bójcze, czas działania preparatu i substancje czynne, czyli: - Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia. - Charakterystykę Produktu Leczniczego. - Treść etykiety - dokument potwierdzony przez Ministra Zdrowia. - Ulotkę informacyjną dla pacjenta - dokument potwierdzony przez Ministra Zdrowia e) Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających działanie bójcze preparatu. Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi (wymaga się, by był to wyrób medyczny), i powierzchni (wymaga się, by był to wyrób medyczny lub produkt biobójczy), należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia został przebadany na mikroorganizmach testowych (podanych poniżej) i / lub odpowiada Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego (normy co najmniej II fazy). W przypadku braku stosownych dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia spełnia w/w normy dopuszcza się alternatywnie badania wykonane w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE, takich jak np.; PZH, DGHM, RKI itp. W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający wprowadza następującą oznaczenia i organizmy testowe stosowane w badaniu preparatów dezynfekcyjnych do narzędzi i powierzchni: B - działanie bakteriobójcze Tbc - działanie prątkobójcze (Mycobacterium tuberculosis) F - działanie grzybobójcze S - działanie sporobójcze (Bacillus subtilis, Bacillus, Clostridium) V - działanie wirusobójcze (Poliovirus, Adenowirus - preparaty do dezynfekcji chemicznej; Tr HSV-1 - mutant termooporny wirusa herpes simplex - preparaty do dezynfekcji chemiczno-termicznej) UWAGA! Jeżeli preparat został umieszczony w Informacji VIII PZH, wystarczy powiadomić o tym zamawiającego załączając dokumenty informujące o tym fakcie i nie są wówczas wymagane wyniki badań skuteczności bójczej. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej działanie preparatu.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. 2.wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3.w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Standardowy termin realizacji dostawy - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w zakresie wynagrodzenia: a) w przypadku zmian stawek podatkowych i celnych, poprzez odpowiednio obniżenie bądź podwyższenie wynagrodzenia należnego Dostawcy zgodnie ze zmianą przepisów obowiązujących w ww. zakresie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. Dr Lecha Wierusza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1, dział zamówień publicznych..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. Dr Lecha Wierusza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Autor
Data wytworzenia:0000-00-00
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2015-06-24 14:58:54
Odwiedziny:60351

Wyszukiwarka