Usługi sprzątania oddziałów, poradni i innych pomieszczeń Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o.

Świebodzin: usługi sprzątania oddziałów, poradni i innych pomieszczeń Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o.
Numer ogłoszenia: 180371 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie , ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, faks 068 475 06 02.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi sprzątania oddziałów, poradni i innych pomieszczeń Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określone rodzaje czynności porządkowych w określonych przez Zamawiającego pomieszczeniach z zastosowaniem środków i narzędzi spełniających wymogi sanitarne dla jednostek służby zdrowia, w szczególności stosowane środki czyszczące powinny być zgodne z normami Państwowego Zakładu Higieny oraz usługi pomocowe przy pacjencie stanowiące nie więcej niż 30 % całości zamówienia. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do utrzymania czystości oraz ilość m2 powierzchni do sprzątania został określony w załączniku nr 7 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający zakłada czasowe wyłączenia powierzchni np. w przypadku remontu pomieszczeń, awarii lub innych sytuacji wymagających wyłączenia pomieszczeń z zakresu sprzątania. W takim przypadku nie jest wymagany aneks do umowy a jedynie pisemna informacja do Wykonawcy o zamiarze wyłączenia wskazanych pomieszczeń na 7 dni przed datą ich wyłączenia. Zakres usług, wymagania zamawiającego oraz zobowiązania wykonawcy zawarto w Programie utrzymania czystości w szpitalu LCO Sp. z o.o. Świebodzin stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu - Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę: - wykonania lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania co najmniej 1 usługi w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. usługi sprzątania szpitali o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców winno być dołączone do oferty. 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 3. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin płatności liczony od daty przedłożenia faktury - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają zmiany Umowy w przypadku: a) zmiany danych, w tym teleadresowych bądź formy prawnej Wykonawcy lub Zleceniodawcy oraz zmiany osób, o których mowa w §5 ust.6 wzoru umowy b) określonym w §4 ust. 2 wzoru umowy poprzez zmianę, o której mowa w §4 ust. 3 wzoru umowy c) zmiany: -stawki podatku od towarów i usług, -wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, -zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Celem dokonania zmian wynagrodzenia, w przypadku określonym w ust. 1 pkt c) Wykonawca może wystąpić do Zleceniodawcy z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy wraz z uzasadnieniem, przy czym zobowiązany jest także do przedłożenia dokumentów niezbędnych do oceny przez Zleceniodawcę czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności: a) szczegółowej kalkulacji proponowanej zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wykazania adekwatności propozycji do zmiany kosztów wykonania Umowy, b) innych dokumentów, w tym kopii umów z osobami realizującymi zamówienie, a także potwierdzenie zgłoszenia w/w osób do ubezpieczeń. 3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku i dokumentów, o których mowa w ust. 2 Zleceniodawca może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów. 4. W terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku Zleceniodawca przedstawi Wykonawcy pisemne stanowisko w przedmiocie złożonego wniosku. Za dzień przekazania stanowiska Strony uznają dzień wysłania pisma na adres Wykonawcy. 5. W przypadku wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt c) na koszty wykonania zamówienia, Strony uzgodnią treść aneksu do Umowy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę jego projektu Zleceniodawcy. 6.Prawo żądania zmiany wysokości wynagrodzenia przysługuje także Zleceniodawca. Ust. 2-5 powyżej stosuje się odpowiednio. 7. Zmiany wynikające z ust. 1 pkt c) tiret pierwsze nie wymagają aneksu do Umowy, a jedynie pisemnej informacji i będą obowiązywały od daty ich obowiązywania wynikającej z odpowiednich ustaw

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1, dział zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 183245 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 180371 - 2015 data 07.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, fax. 068 475 06 02.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1, sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1, sekretariat.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 184873 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 180371 - 2015 data 07.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, fax. 068 475 06 02.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1, sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 13:00, miejsce: Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1, sekretariat
 

 

 

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2015-12-07
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2015-12-15 13:34:41
Odwiedziny:57684

Wyszukiwarka