Cykliczne dostawy lek├│w, ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych i substancji psychotropowych dla LORO SP ZOZ w ┼Üwiebodzinie

 

┼Üwiebodzin: Cykliczne dostawy lek├│w, ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych i substancji psychotropowych dla LORO SP ZOZ w ┼Üwiebodzinie
Numer ogłoszenia: 174241 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og┼éoszenia:┬áobowi─ůzkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zam├│wienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakup├│w (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

I. 1) NAZWA I ADRES:┬áLubuski O┼Ťrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w ┼Üwebodzinie , ul. Zamkowa 1, 66-200 ┼Üwiebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, faks 068 475 06 02.

·┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Adres strony internetowej zamawiaj─ůcego:┬áwww.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam├│wieniu przez zamawiaj─ůcego:┬áCykliczne dostawy lek├│w,┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych i substancji psychotropowych dla LORO SP ZOZ w ┼Üwiebodzinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Okre┼Ťlenie przedmiotu oraz wielko┼Ťci lub zakresu zam├│wienia:┬áPrzedmiotem zam├│wienia s─ů cykliczne dostawy lek├│w, ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych i substancji psychotropowych dla LORO SP ZOZ w ┼Üwiebodzinie. Szczeg├│┼éowy opis przedmiotu zam├│wienia, asortyment i szacunkowe ilo┼Ťci zawiera za┼é─ůcznik numer 6 - Formularz cenowy do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunk├│w Zam├│wienia. Okre┼Ťlone w za┼é─ůczniku nr 6 do SIWZ ilo┼Ťci s─ů wielko┼Ťci─ů szacunkow─ů, uzale┼╝nion─ů od ilo┼Ťci przyj─Ötych pacjent├│w, posiadanych ┼Ťrodk├│w finansowych oraz tre┼Ťci wynegocjowanych kontrakt├│w z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przes┼éanek, okre┼Ťlone w za┼é─ůczniku nr 6 do SIWZ szacunkowe ilo┼Ťci mog─ů ulec zmniejszeniu i mog─ů zosta─ç zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala. Niniejsze zam├│wienie obejmuje 2 pakiety Pakiet 1 - 23 pozycje wg za┼é─ůcznika nr 6 do SIWZ - formularz cenowy. Pakiet 2 - 16 pozycji wg za┼é─ůcznika nr 6 do SIWZ - formularz cenowy Dopuszczalne jest zaoferowanie innego leku ni┼╝ wskazany w formularzu cenowym, tzw. odpowiednika - lek r├│wnowa┼╝ny. Zamawiaj─ůcy wyra┼╝a zgod─Ö na zastosowanie leku r├│wnowa┼╝nego pod wzgl─Ödem sk┼éadu chemicznego i dawki lecz r├│┼╝ni─ůcego si─Ö postaci─ů przy zachowaniu tej samej drogi podania. Tabletka mo┼╝e mie─ç posta─ç dra┼╝etki, kapsu┼éki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej i odwrotnie. Ampu┼éka mo┼╝e mie─ç posta─ç fiolki i odwrotnie. Zamawiaj─ůcy wyra┼╝a zgod─Ö na zamian─Ö fiolki na ampu┼éko-strzykawk─Ö natomiast nie wyra┼╝a zgody na zamian─Ö ampu┼éko-strzykawki na fiolk─Ö. Dopuszczalne jest zaoferowanie towar├│w pakowanych inaczej ni┼╝ zosta┼éo to opisane w formularzu cenowym pod warunkiem zastosowania zbiorczego opakowania mniejszego od okre┼Ťlonego przez Zamawiaj─ůcego oraz prawid┼éowego przeliczenia przez Wykonawc─Ö swojej oferty odpowiednio do ilo┼Ťci okre┼Ťlonych w formularzu cenowym w zaokr─ůgleniu do pe┼énego opakowania w g├│r─Ö ( np. op./50 szt. = 2 x op./25 szt. lub np. op./50 szt. = 5 x op./12 szt.). W przypadku gdy lek znajduj─ůcy si─Ö w formularzu cenowym nie jest produkowany i nie mo┼╝na zastosowa─ç odpowiadaj─ůcego mu zamiennika/odpowiednika nale┼╝y nie wycenia─ç danej pozycji formularza cenowego oraz zaznaczy─ç w danym wierszu lek wycofany z produkcji - brak zamiennika. Je┼╝eli w opisie przedmiotu zam├│wienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - nale┼╝y przyj─ů─ç, ┼╝e wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie okre┼Ťlaj─ů parametry techniczne, eksploatacyjne, u┼╝ytkowe, co oznacza, ┼╝e Zamawiaj─ůcy dopuszcza z┼éo┼╝enie oferty w tej cz─Ö┼Ťci przedmiotu zam├│wienia o r├│wnowa┼╝nych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, u┼╝ytkowych i jako┼Ťciowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, kt├│ry powo┼éuje si─Ö na rozwi─ůzania r├│wnowa┼╝ne jest obowi─ůzany wykaza─ç, ┼╝e oferowany przez niego przedmiot zam├│wienia spe┼énia wymagania okre┼Ťlone przez Zamawiaj─ůcego. Przedmiot zam├│wienia oferowany przez Wykonawc─Ö musi spe┼énia─ç warunki dopuszczenia do obrotu i do u┼╝ywania okre┼Ťlone ustaw─ů z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z p├│┼║n. zm.) Ponadto w ramach przedmiotu zam├│wienia i w jego cenie Wykonawca zobowi─ůzany jest do: a) dostawy przedmiotu zam├│wienia bezpo┼Ťrednio do wskazanego magazynu - Apteki Szpitalnej w poniedzia┼éki, ┼Ťrody i pi─ůtki wy┼é─ůcznie do godz. 11:00. Je┼╝eli Wykonawca przewiduje wysy┼éanie transportu tylko w okre┼Ťlone dni tygodnia (np. wtorki) wyklucza to mo┼╝liwo┼Ť─ç spe┼énienia powy┼╝szych wymaga┼ä. Towar pozostawiony poza aptek─ů uwa┼╝a si─Ö za niedostarczony zgodnie z umow─ů. b) termin realizacji poszczeg├│lnych dostaw nie mo┼╝e przekroczy─ç... godzin (Wykonawca podaje w ofercie termin realizacji dostawy, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ 72 godziny) licz─ůc od chwili z┼éo┼╝enia zam├│wienia telefonicznego, faksem lub e-mailem, chyba ┼╝e w/w termin mija w dzie┼ä wolny od pracy wtedy zam├│wienie musi by─ç zrealizowane w nast─Öpny dzie┼ä roboczy z wy┼é─ůczeniem wtorku, czwartku i soboty. c) Wykonawca umo┼╝liwi r├│wnie┼╝ realizacj─Ö zam├│wienia na cito w terminie 24 godzin licz─ůc od chwili z┼éo┼╝enia zam├│wienia telefonicznego, faksem lub e-mailem. d) ka┼╝dy dokument rozliczeniowy ( faktura ) musi zawiera─ç nr umowy, kt├│rej dotyczy. e) Wykonawca na wskazany adres e-mail lub w innej formie np. w formie p┼éyty CD do┼é─ůczonej do dostawy lub w inny spos├│b do┼é─ůczy do ka┼╝dej dostawy faktur─Ö/y w formie elektronicznej z mo┼╝liwo┼Ťci─ů wprowadzana ich drog─ů elektroniczn─ů do modu┼éu Apteka Systemu Informatycznego Eskulap (producent Politechnika Pozna┼äska), kt├│ry Zamawiaj─ůcy wykorzystuje do obs┼éugi magazynu Apteki szpitalnej. Format dokumentu elektronicznego - datafarm. f) w przypadku wymogu odsy┼éania faktur lub innych dokument├│w Wykonawca ponosi koszty przesy┼éek (tj. za┼é─ůcza kopert─Ö ze znaczkiem zwrotnym).

II.1.5)

 

przewiduje si─Ö udzielenie zam├│wie┼ä uzupe┼éniaj─ůcych

·┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Okre┼Ťlenie przedmiotu oraz wielko┼Ťci lub zakresu zam├│wie┼ä uzupe┼éniaj─ůcych

·┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ┬á

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie oferty cz─Ö┼Ťciowej:┬átak, liczba cz─Ö┼Ťci: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM├ôWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:┬áOkres w miesi─ůcach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:┬áZamawiaj─ůcy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE┼üNIANIA TYCH WARUNK├ôW

·┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci lub czynno┼Ťci, je┼╝eli przepisy prawa nak┼éadaj─ů obowi─ůzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o┬á┬á┬á Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od opisu sposobu dokonywania oceny spe┼éniania warunk├│w w tym zakresie. Zamawiaj─ůcy dokona oceny spe┼éniania warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu w tym zakresie na podstawie o┼Ťwiadczenia o spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu.

·┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á III.3.2) Wiedza i do┼Ťwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o┬á┬á┬á Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od opisu sposobu dokonywania oceny spe┼éniania warunk├│w w tym zakresie. Zamawiaj─ůcy dokona oceny spe┼éniania warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu w tym zakresie na podstawie o┼Ťwiadczenia o spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu.

·┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á III.3.3) Potencja┼é techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o┬á┬á┬á Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od opisu sposobu dokonywania oceny spe┼éniania warunk├│w w tym zakresie. Zamawiaj─ůcy dokona oceny spe┼éniania warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu w tym zakresie na podstawie o┼Ťwiadczenia o spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu.

·┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam├│wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o┬á┬á┬á Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od opisu sposobu dokonywania oceny spe┼éniania warunk├│w w tym zakresie. Zamawiaj─ůcy dokona oceny spe┼éniania warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu w tym zakresie na podstawie o┼Ťwiadczenia o spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu.

·┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o┬á┬á┬á Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od opisu sposobu dokonywania oceny spe┼éniania warunk├│w w tym zakresie. Zamawiaj─ůcy dokona oceny spe┼éniania warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu w tym zakresie na podstawie o┼Ťwiadczenia o spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu.

III.4) INFORMACJA O O┼ÜWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ─ä DOSTARCZY─ć WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE┼üNIANIA WARUNK├ôW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe┼éniania przez wykonawc─Ö warunk├│w, o kt├│rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr├│cz o┼Ťwiadczenia o spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu nale┼╝y przed┼éo┼╝y─ç:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • o┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia albo sk┼éadania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiot├│w zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt├│rym ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania potwierdzaj─ůcy, ┼╝e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci - wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia albo sk┼éadania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si─Ö o zam├│wienie - wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia albo sk┼éadania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz─ůce przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej

  • lista podmiot├│w nale┼╝─ůcych do tej samej grupy kapita┼éowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument├│w albo informacji o tym, ┼╝e nie nale┼╝y do grupy kapita┼éowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, ┼╝e oferowane roboty budowlane, dostawy lub us┼éugi odpowiadaj─ů okre┼Ťlonym wymaganiom nale┼╝y przed┼éo┼╝y─ç:

  • inne dokumenty

Oferowane wyroby musz─ů by─ç dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym prawem. Na t─ů okoliczno┼Ť─ç koniecznym jest z┼éo┼╝enie o┼Ťwiadczenia Wykonawcy, ┼╝e oferowane przez niego wyroby s─ů dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa i posiadaj─ů aktualne ┼Ťwiadectwa rejestracji, a ┼Ťwiadectwa te zostan─ů udost─Öpnione na ka┼╝de ┼╝─ůdanie Zamawiaj─ůcego - Za┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pkt. 4

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. upowa┼╝nienie do podpisania oferty powinno by─ç do┼é─ůczone do oferty, o ile nie wynika ono z dokument├│w do┼é─ůczonych do oferty; 2. wszelkie pe┼énomocnictwa do┼é─ůczone do oferty musz─ů by─ç z┼éo┼╝one w oryginale lub kopii po┼Ťwiadczonej notarialnie; 3. w przypadku gdy Wykonawcy wsp├│lnie ubiegaj─ů si─Ö o udzielenie zam├│wienia, w├│wczas ustanawiaj─ů pe┼énomocnika do reprezentowania ich w post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia albo reprezentowania w post─Öpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam├│wienia publicznego. Pe┼énomocnictwo powinno by─ç sporz─ůdzone w formie pisemnej. Pe┼énomocnictwo takie mo┼╝e r├│wnie┼╝ wynika─ç z umowy konsorcjum, kt├│r─ů w tym przypadku w oryginale lub kopii po┼Ťwiadczonej notarialnie Wykonawca za┼é─ůcza do oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:┬ácena oraz inne kryteria zwi─ůzane z przedmiotem zam├│wienia:

·┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á 1 - Cena - 90

·┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á 2 - Standardowy termin realizacji dostawy - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie kt├│rej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie┼ä umowy oraz okre┼Ťlenie warunk├│w zmian

1.Zamawiaj─ůcy przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç zmian umowy w zakresie wynagrodzenia: a) w przypadku zmian stawek podatkowych i celnych, b) w przypadku urz─Ödowej zmiany cen lek├│w, poprzez odpowiednio obni┼╝enie b─ůd┼║ podwy┼╝szenie wynagrodzenia nale┼╝nego Dostawcy zgodnie ze zmian─ů przepis├│w obowi─ůzuj─ůcych w ww. zakresie 2. Zamawiaj─ůcy przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç zmian umowy w zakresie: a) zmiany nazwy, adresu, formy prawnej, statusu Dostawcy lub Zamawiaj─ůcego; b) zmian danych teleadresowych zar├│wno po stronie Dostawcy jak i Zamawiaj─ůcego w przypadku zaistnienia takich zmian, c) zmiany dot. banku i rachunku bankowego, w przypadku kiedy Dostawca zmieni bank lub rachunek bankowy, na kt├│ry Zamawiaj─ůcy b─Ödzie przelewa┼é p┼éatno┼Ťci za wykonanie umowy. 3. Zmiany niniejszej umowy mog─ů by─ç dokonywane w drodze aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
Specyfikacj─Ö istotnych warunk├│w zam├│wienia mo┼╝na uzyska─ç pod adresem:
┬áLubuski O┼Ťrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. Dr Lecha Wierusza Samodzielny Publiczny Zak┼éad Opieki Zdrowotnej, 66-200 ┼Üwiebodzin, ul. Zamkowa 1, dzia┼é zam├│wie┼ä publicznych..

IV.4.4) Termin sk┼éadania wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu lub ofert:┬á04.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Lubuski O┼Ťrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. Dr Lecha Wierusza Samodzielny Publiczny Zak┼éad Opieki Zdrowotnej, 66-200 ┼Üwiebodzin, ul. Zamkowa 1 - sekretariat..

IV.4.5) Termin zwi─ůzania ofert─ů:┬áokres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodk├│w z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt├│re mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zam├│wienia:┬ánie

 

 

Za┼é─ůczniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2015-11-26
Osoba udost─Öpniaj─ůca:Robert ┼üobanowski
Data udost─Öpnienia:2015-11-26 15:18:31
Odwiedziny:52718

Wyszukiwarka