Przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych

Z A P R O S Z E N I E  D O   S K Ł A D A N I A   O F E R T

na przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) w trybie art.4 pkt 8 , nr sprawy LORO ZP.ZO.83.2015.

1.      Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli 17 obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 a, b oraz punkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

2.      Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień wymaganych przepisami obowiązującego prawa w zależności od przedmiotu okresowej kontrolo, tj. dysponująca uprawnieniami do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, bądź uprawnieniami do projektowania lub kierowania robotami kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także uprawnieniami budowlanymi do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych bez ograniczeń,

3.      Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć wykaz osób, które będą realizowały zamówienia wraz z kopiami wymaganych uprawnień potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem”

4.      Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.

5.      Termin płatności 30 od daty wystawienia faktury.

6.      Zamówienie realizowane będzie na podstawie załączonego do zapytania wzoru umowy

7.      W celu prawidłowej wyceny zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów będących przedmiotem zamówienia

8.      Wszelkie pytania proszę kierować do Kierownika Działu Technicznego Pana Andrzeja Byczyńskiego, e-mail: byczynski@loro.pl lub telefonicznie 68 475-06-80

9.      Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia 22.05.2015 r. do godz. 12:00. Z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych”. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres przetargi@loro.pl.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i potrzebą przygotowania odpowiedzi. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.05.2015 do godziny 12.00.

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2015-05-15
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2015-05-15 13:37:49
Odwiedziny:65253

Wyszukiwarka