Dostawa defibrylatora

 

Z A P R O S Z E N I E  D O   S K Ł A D A N I A   O F E R T
na dostawę defibrylatora do LORO SP ZOZ w Świebodzinie


 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa defibrylatora.

Opis przedmiotu zamówienia:
Sprzęt musi być nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy i nieużywany. Sprzęt po  dostawie musi być gotowy do uruchomienia bez żadnych dodatkowych zakupów.

Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu  i do używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem w szczególności określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Parametry minimalne:
Defibrylator z kolorowym ekranem min. 7”, ciężar z łyżkami i akumulatorem max. 6 kg, polska wersja językowa, w trybie AED podpowiedzi prowadzące przez cały proces resuscytacji. Obsługa defibrylacji (wybór poziomu energii, ładowanie) z płyty czołowej i z łyżek. Łyżki dla dorosłych i zintegrowane łyżki dla dzieci. Defibrylator w podstawowej konfiguracji ma zapewniać: defibrylację w trybie ręcznym i w trybie AED, funkcję kardiowersji, monitorowania EKG i oddechu oraz rejestracji na wbudowanej drukarce. Defibrylator musi posiadać również wbudowany tester umożliwiający wykonanie ręcznej defibrylacji testowej/szkoleniowej.
Defibrylator musi posiadać funkcję codziennych autotestów przeprowadzanych automatycznie bez konieczności włączania defibrylatora (z możliwością wydruku raportu) oraz archiwizację danych pacjenta.
Defibrylator dwufazowy Man/ AED / STYM/ SPO2/ NIBP/  kardiowersja  rejestrator/ akumulator Li-Ion 1szt./ łyżki do defibrylacji zewnętrznej/ jednorazowe elektrody do defibrylacji/ stymulacji dla dorosłych - 1 kpl.; przewód połączeniowy do elektrod jedn./ przewód EKG 3/5-odpr.; komplet 3 końcówek EKG z klipsami/ rura połączeniowa do mankietów dla dorosłych i dzieci; mankiet średni (24-35 cm)/  papier rej. 3 rolki.
Do dostarczonego urządzenia Wykonawca dołączy instrukcje obsługi w języku polskim

Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego:
a) Wykonawca wraz z ofertą przedłoży katalog, materiały techniczne  zawierający informacje wskazujące, że oferowane towary spełniają wymagane parametry. Dopuszcza się załączenia dodatkowych zdjęć, opisów i innych dokumentów oferowanych towarów w celu jednoznacznej weryfikacji oferowanego asortymentu z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia.
b) Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych i innymi obowiązującymi przepisami. Na tą okoliczność konieczne jest załączenie do oferty certyfikatu CE lub deklaracji zgodności ze znakiem CE a dla wyrobów medycznych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
5) Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

1) Termin realizacji zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy.
2) Termin płatności 14 dni od daty otrzymania faktury.
3) Oferowana cena musi być ceną ryczałtową, zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, wszelkie podatki i cła oraz koszty dojazdu,  
4) Zamawiający wymaga aby realizacja niniejszego postępowania odbywała się w oparciu o załączony do zapytania projekt umowy.

Ofertę na załączonym do zaproszenia Formularzu ofertowym należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia 20.05.2015 r. do godz. 10:00. z dopiskiem „Oferta na dostawę defibrylatora”.
Adres: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. Dr Lecha Wierusza SP ZOZ, Ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin
Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres przetargi@loro.pl.

Kontakt z Zamawiającym:
Robert Łobanowski, Joanna Piotrowska:
e-mail: przetargi@loro.pl
Tel.: 068 475 06 15

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2015-05-15
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2015-05-15 08:33:53
Odwiedziny:67183

Wyszukiwarka