Przeprowadzenie badań pól elektromagnetycznych oraz testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych

Z A P R O S Z E N I E  D O   S K Ł A D A N I A   O F E R T

na przeprowadzenie badań pól elektromagnetycznych oraz testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) w trybie art.4 pkt 8 , nr sprawy LORO ZP.ZO.82.2015.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dni 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 117 z 2002r., poz. 1833) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dni 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 z 2011r., poz. 166 z późn. zm.) należy przeprowadzić badania pól elektromagnetycznych oraz testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych.

1) Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie badań pól elektromagnetycznych oraz testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych.
2) Z przeprowadzonych badań Wykonawca zobowiązany jest sporządzić sprawozdania osobne dla każdego działu i urządzenia.
3) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
4) Wykonawca musi wykazać się posiadaniem niezbędnych uprawnień i certyfikatów do wykonania przedmiotu zamówienia, których kopie dołączy do składanej oferty.  
5) Termin wykonania testów do 30.04.2015 r.
6) Termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.
7) Oferowana cena musi być ceną ryczałtową, zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, wszelkie podatki i cła oraz koszty dojazdu,   
8) W załączeniu tabela z wykazem urządzeń oraz ich lokalizacją a także zakresem prac do wykonania, formularz ofertowy oraz projekt umowy, które stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia 21.04.2015 r. do godz. 12:00. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres przetargi@loro.pl.

17.04.2015 r. - w związku z tym, że dwa spośród wskazanych w załączniku  badań "Wykaz urządzeń"  zostały już wykonane w miesiącu styczniu Zamawiający zmodyfikował w/w załącznik. 

 

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2015-04-16
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2015-04-17 08:21:14
Odwiedziny:72304

Wyszukiwarka