Cykliczne dostawy implantów, materiałów biologicznych, narzędzi i urządzeń medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych

Świebodzin: Cykliczne dostawy implantów, materiałów biologicznych, narzędzi i urządzeń medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych
Numer ogłoszenia: 292144 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie , ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 4750600, faks 068 4750603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cykliczne dostawy implantów, materiałów biologicznych, narzędzi i urządzeń medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy implantów, materiałów biologicznych, narzędzi i urządzeń medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych. Zamówienie składa się z 9 niepodzielnych zadań: 1. Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego - kpl. 100 2. Implanty do bezwęzłowej stabilizacji tkanek miękkich - kpl. 30 3. Zestaw do leczenia biologicznego uszkodzeń tkanki łącznej - kpl. 50 4. Endoproteza pierwotna stawu kolanowego- kpl. 20 5. Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - kpl. 10 6. Uzupełnienie tacy piszczelowej endoprotezy stawu kolanowego - kpl. 3 7. Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego - kpl. 10 8. Klej tkankowy - amp. 5 9. Implanty do chirurgii stopy - kpl. 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik numer 6 - Opis przedmiotu zamówienia do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. nr 93 poz. 896 z późn. zm.). Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany jest do: a) dla zadań o numerach: 4, 5, 6, 7 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnego zestawu implantów, instrumentarium oraz niezbędnych napędów wraz z ostrzami na czas trwania zabiegu - w ciągu 48h od daty złożonego zamówienia faksem, e-mailem lub telefonicznie. b) dla zadań o numerach: 1, 2, 3, 8, 9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów ujętych w zamówieniu wraz z niezbędnymi urządzeniami lub elementami instrumentarium na czas trwania zabiegu - w ciągu 48h od daty złożonego zamówienia faksem, e-mailem lub telefonicznie. c) przeszkolenia personelu w odpowiadającym zamówieniu zakresie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7, 33.14.17.00-7, 33.16.90.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

  1. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży katalog firmowy zawierający opis i oznaczenie produktu wraz z numerem katalogowym zawierający informacje wskazujące, ze oferowane towary spełniają wymagane parametry zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6 . Produkty w katalogu muszą być oznaczone w taki sposób aby jednoznacznie można było przyporządkować je do pozycji formularza cenowego. Każda strona katalogu w prawym górnym rogu powinna być oznaczona numerem zadania, którego dotyczy. Dopuszcza się załączenia dodatkowych zdjęć i opisów oferowanych towarów w celu jednoznacznej weryfikacji oferowanego asortymentu z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia. Zamawiający na każdym etapie niniejszego postępowania może zażądać próbek oferowanych wyrobów wraz z wymaganymi instrumentariami oraz technikami operacyjnymi w celu weryfikacji oferowanego asortymentu z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia 2. Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych i innych obowiązujących przepisów. Na tą okoliczność konieczne jest załączenie do oferty deklaracji zgodności i certyfikatów. Każda strona dokumentu ( certyfikat, deklaracja zgodności) w prawym górnym rogu powinna być oznaczona numerem zadania, którego dotyczy ( np. zadanie 1).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do SIWZ) oraz wypełniony i podpisany Formularz cenowy (wzór stanowi zał. nr 7 do SIWZ)./ 2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z prawa lub innych dokumentów (jeżeli dotyczy). 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców 4. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy: a) w przypadku zmian ustawowych stawek podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. b) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy z zastosowaniem cen określonych w umowie w przypadku, gdy w pierwotnym terminie nie zostały wykorzystane oszacowane przez Zamawiającego ilości asortymentowe. Łączny okres trwania umowy nie może przekroczyć 4 lat.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza SP ZOZ ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin - dział zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza SP ZOZ ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2014-09-02
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2014-09-02 15:18:57
Odwiedziny:204471

Wyszukiwarka