Cykliczne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o. o.,

Dz.U./S S184
23/09/2022
517681-2022-PL
1 / 15
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:517681-2022:TEXT:PL:HTML
Polska-Świebodzin: Materiały medyczne
2022/S 184-517681
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000290630Adres pocztowy: Zamkowa 1Miejscowość: ŚwiebodzinKod NUTS: PL432 ZielonogórskiKod pocztowy: 66-200Państwo: PolskaE-mail: przetargi@loro.pl Adresy internetowe:Główny adres: www.loro.pl
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://loro.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)
Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Cykliczne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o. o.
Numer referencyjny: ZP.PN.15.2022
II.1.2)
Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
23/09/2022S184
https://ted.europa.eu/TED
1 / 15
Dz.U./S S184
23/09/2022
517681-2022-PL
2 / 15
Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o. o.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 1
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141310 Strzykawki
33141320 Igły medyczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecza Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przyrządy do przetoczeń, przedłużacze, igły, strzykawki - formularz cenowy załącznik nr 3
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 2
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki
33141640 Dreny
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
23/09/2022S184
https://ted.europa.eu/TED
2 / 15
Dz.U./S S184
23/09/2022
517681-2022-PL
3 / 15
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Cewniki, worki na mocz, maski, dreny, butle, zestawy do odsysania pola - formularz cenowy załącznik nr 3
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 3
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Folie chirurgiczne, maski, serwety - formularz cenowy załącznik nr 3
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
23/09/2022S184
https://ted.europa.eu/TED
3 / 15
Dz.U./S S184
23/09/2022
517681-2022-PL
4 / 15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 4
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Inne - Formularz cenowy załącznik nr 3
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 5
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Rękawice chirurgiczne - formularz cenowy załącznik nr 3
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
23/09/2022S184
https://ted.europa.eu/TED
4 / 15
Dz.U./S S184
23/09/2022
517681-2022-PL
5 / 15
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 6
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
II.2.4)
Opis zamówienia:
Papier i rękawy do steryliacji - formularz cenowy załącznik nr 3
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 7
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
23/09/2022S184
https://ted.europa.eu/TED
5 / 15
Dz.U./S S184
23/09/2022
517681-2022-PL
6 / 15
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wskaźniki do sterylizacji - formularz cenowy załacznik nr 3
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 8
Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Taśmy i wskaźniki do sterylizacji
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
23/09/2022S184
https://ted.europa.eu/TED
6 / 15
Dz.U./S S184
23/09/2022
517681-2022-PL
7 / 15
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 9
Część nr: 9
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Czepki, maski, podkłady, obłożenia operacyjne - formularz cenowy załacznik nr 3
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 10
Część nr: 10
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Czepki, maski - formularz cenowy załącznik nr 3
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
23/09/2022S184
https://ted.europa.eu/TED
7 / 15
Dz.U./S S184
23/09/2022
517681-2022-PL
8 / 15
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 11
Część nr: 11
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki
33171110 Maski do anestezji
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Akcesoria anestezjologiczne - forularz cenowy załacznik nr 3
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
23/09/2022S184
https://ted.europa.eu/TED
8 / 15
Dz.U./S S184
23/09/2022
517681-2022-PL
9 / 15
Pakiet 12
Część nr: 12
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Podkłady higieniczne - formularz cenowy załącznik nr 3
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 13
Część nr: 13
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Podkłady higieniczne wysokochłonne
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
23/09/2022S184
https://ted.europa.eu/TED
9 / 15
Dz.U./S S184
23/09/2022
517681-2022-PL
10 / 15
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 14
Część nr: 14
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Uchwyt sterylny - formularz cenowy załacznik nr 3
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 15
Część nr: 15
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33141321 Igły do znieczulania
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
23/09/2022S184
https://ted.europa.eu/TED
10 / 15
Dz.U./S S184
23/09/2022
517681-2022-PL
11 / 15
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Igły do zmnieczuleń, kaniule, koreczki - formularz cenowy załącznik nr 3
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 16
Część nr: 16
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Rękawice diagnostyczne - formularz cenowy załącznik nr 3
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
23/09/2022S184
https://ted.europa.eu/TED
11 / 15
Dz.U./S S184
23/09/2022
517681-2022-PL
12 / 15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 17
Część nr: 17
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Maski i inne
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 18
Część nr: 18
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Fibrynowy klej tkankowy
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
23/09/2022S184
https://ted.europa.eu/TED
12 / 15
Dz.U./S S184
23/09/2022
517681-2022-PL
13 / 15
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 19
Część nr: 19
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Akcesoria do kardiomonitorów oraz laryngoskopu - formularz cenowy załącznik nr 3
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet 20
Część nr: 20
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
23/09/2022S184
https://ted.europa.eu/TED
13 / 15
Dz.U./S S184
23/09/2022
517681-2022-PL
14 / 15
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
II.2.4)
Opis zamówienia:
Akcesoria do aparatu do znieczuleń
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/01/2023
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie odbywa się bez udziału Wykonawców.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
23/09/2022S184
https://ted.europa.eu/TED
14 / 15
Dz.U./S S184
23/09/2022
517681-2022-PL
15 / 15
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urzad Zamówień PublicznychMiejscowość: WarszawaPaństwo: Polska
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2022
23/09/2022S184
https://ted.europa.eu/TED
15 / 15

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2022-09-23
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2022-09-23 09:45:31
Odwiedziny:32085

Wyszukiwarka