Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych

 Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. działając w oparciu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, zgodnie z załącznikami do niniejszego postępowania tj.

Szczegółowe warunki konkursu.

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Wykaz badań zadanie 1 i 2 – załącznik nr 2

Wzór umowy – załącznik nr 3


Ofertę należy złożyć do dnia 14.07.2022 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych ". Sprawa: KO.1.2022

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi 14.07.2022 r. o godz. 10:15

 

Zamawiający informuje, że do wyznaczonego terminu tj. 14.07.2022 r. wpłynęła jedna oferta:

 

Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków w zakresie:

zadanie 1 – 186 946,16 netto/brutto

zadanie 2 – 40 476,90 brutto

łącznie zadanie 1,2– 227 423,06 brutto

W wyniku przeprowadzonego postępowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone w/w Wykonawcy.

 

 

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2022-07-07
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2022-07-18 08:06:24
Odwiedziny:42497

Wyszukiwarka