Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych oraz złożenie oferty cenowej na integrację systemu HIS Zamawiającego z systemem informatycznym Wykonawcy

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza działając w oparciu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) , art. 2 ust.1 pkt.1 Pzp ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych oraz złożenie oferty cenowej na integrację systemu HIS Zamawiającego z systemem informatycznym Wykonawcy, zgodnie z załącznikami do niniejszego postępowania tj.

1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Wykaz badań zadanie 1 i 2 – załącznik nr 2

3.      Wzór umowy – załącznik nr 3

Ofertę należy złożyć do dnia 09.07.2021 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych oraz oferta na integrację systemu HIS Zamawiającego z systemem informatycznym Wykonawcy". Sprawa: KO.1.2021

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi 09.07.2021 r. o godz. 10:15

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2021-07-01
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2021-07-01 13:34:28
Odwiedziny:48422

Wyszukiwarka