Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno -Ortopedycznego im. Dr L. Wierusza SP ZOZ w Świebodzinie

Świebodzin: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno -Ortopedycznego im. Dr L. Wierusza SP ZOZ w Świebodzinie
Numer ogłoszenia: 191314 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie , ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 4750600, faks 068 4750603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno -Ortopedycznego im. Dr L. Wierusza SP ZOZ w Świebodzinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (w tym szyb od stłuczenia) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk Zadanie II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, w szczególności w następujących przypadkach: a) wzrostu wartości ubezpieczanego majątku, b) nowo nabywanego mienia, c) podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia/ gwarancyjnych, d) zmiany ryzyka ubezpieczeniowego. e) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; f) przedłużenie okresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 2. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów ubezpieczeń sporządzone zostaną odpowiednie umowy określające szczegółowo przedmiot, zakres i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.92.00-3, 66.51.64.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 950 z późniejszymi zmianami). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności, jeżeli przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, oraz w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy oświadczy, że spełnia ten warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, oraz w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, oraz w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, oraz w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy Wykonawca oświadczy, że: a. Posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 950 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz. 2060 ze zm.) - na dzień 31.12.2013 r. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, oraz w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 2) W przypadku korzystania przez Wykonawcę z osób trzecich przy wykonaniu zamówienia, Wykonawca składa pisemne zobowiązanie podmiotów (wyłącznie oryginał), na które Wykonawca się powołuje do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie jakie zasoby będą przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, oraz na jaki czasokres . 3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP, albo informację o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, wg załącznika nr 4 4) Wypełniony załącznik nr 1 - oferta 5) Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia (prosimy o podanie w ofercie rodzaju warunków oraz ich daty uchwalenia i wejścia w życie - Załączniki do oferty). 6) Jeśli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w pkt. III.4.3.1) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. 7. Oświadczenie, że Wykonawca posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 950 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz. 2060 ze zm.) - na dzień 31.12.2013 roku - sporządzone na Załączniku nr 2 SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w szczególności na: a) zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji; b) zmianie ilości posiadanego przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; c) zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej d) likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji, e) zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności, f) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; g) zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ; h) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 1. W przypadku zmian ilościowych np.: likwidacji środków trwałych czy też inwestycji, zmian sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) bądź limitów odpowiedzialności, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki obowiązujące w umowie ubezpieczenia a rozliczenia będą dokonywane w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień Umowy również w zakresie, w jakim będzie to konieczne jako logiczne następstwo wynikające ze zmian Umowy dokonanych lub dokonywanych na podstawie ustępów powyższych niniejszego działu. 3. Niezależnie od postanowień powyższych niniejszego działu przewiduje się możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku, gdy: - Zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe w skutek nakazów, decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej, komisji czy innego organu właściwego w sprawach nadzoru ubezpieczeń; - Okaże się to konieczne w celu umożliwienia realizacji Umowy w sposób zgodny z powszechnie lub miejscowo obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej; - Wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego. 4. Bez względu na postanowienia powyższe niniejszego działu, dopuszczone będą zmiany nie sprzeciwiające się postanowieniom art. 144 ust. 1 ustawy PZP, tj. takie, które nie będą dotyczyć istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z którym zawarta została Umowa. 5. Pod rygorem nieważności, zmiany Umowy, o których mowa w powyżej w niniejszym dziale wymagają wprowadzenia poprzez zawarcie przez Zamawiającego i Wykonawcę pisemnego aneksu. Za wyjątkiem przypadków wskazanych w ust. 4 niniejszego Rozdziału, żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo uprzedniego negocjowania z Wykonawcą zakresu zmian do Umowy. 6. Wskazane w niniejszym dziale przyczyny (możliwości) wprowadzenia zmian Umowy mogą wystąpić na podstawie jednego lub większej liczny aneksów. Podstawę tego samego aneksu może stanowić zarówno tylko jedna lub też więcej niż jedna przyczyna (możliwość zmiany Umowy) spośród w/w przyczyn.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. Dr L. Wierusza SP ZOZ 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1 - dział zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2014 godzina 13:00, miejsce: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. Dr L. Wierusza SP ZOZ 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (w tym szyb od stłuczenia) - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. klauzule fakultatywne - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. klauzule fakultatywne - 10

 

 Numer ogłoszenia: 125879 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 191314 - 2014 data 05.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 4750600, fax. 068 4750603.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2014 godzina 13:00, miejsce: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. Dr L. Wierusza SP ZOZ 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1 - sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2014 godzina 13:00, miejsce: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. Dr L. Wierusza SP ZOZ 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1 - sekretariat.

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2014-06-05
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2014-06-11 11:03:08
Odwiedziny:89603

Wyszukiwarka