Wykonanie robót budowlanych w postępowaniu pod nazwą: Remont, renowacja elewacji i detalu architektonicznego, remont dachu budynków A, B, C Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie przy ul. Zamkowej 1. ETAP I - remont dachów

Świebodzin: wykonanie robót budowlanych w postępowaniu pod nazwą: Remont, renowacja elewacji i detalu architektonicznego, remont dachu budynków A, B, C Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie przy ul. Zamkowej 1. ETAP I - remont dachów
Numer ogłoszenia: 184364 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie , ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 4750600, faks 068 4750603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót budowlanych w postępowaniu pod nazwą: Remont, renowacja elewacji i detalu architektonicznego, remont dachu budynków A, B, C Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie przy ul. Zamkowej 1. ETAP I - remont dachów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe - Naprawa pokrycia dachowego budynków A, B,C Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego w Świebodzinie przy ul. Zamkowej 1. Budynki przewidziane do remontu znajdują się bezpośrednio przy ulicy Zamkowej i Szpitalnej, zabudowane w kształcie litery L. Od strony podwórza, teren jest ogrodzony z parkingiem i miejscem na ewentualne składowisko na materiały budowlane na potrzeby placu budowy. Szczegółowy zakres oraz technologie i wielkość prac opisuje dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Dokumentacja ta (załączona jako pliki .pdf) stanowi integralną część niniejszej SIWZ i przy sporządzaniu oferty obowiązujący jest zawarty w niej zakres projektowanych i przewidywanych robót. Do remontu projektowane są dachy papowe o różnych spadkach, dachy na konstrukcji drewnianej na deskowaniach, w zakresie : 1) demontaż istniejącego pokrycia papowego na dachach drewnianych, co najmniej trzech warstw, z wywozem i utylizacja papy (3113,9 m2), 2) wymiana deskowania pod pokrycie około 40% powierzchni dachów do naprawy z desek gr.25mm na styk (alternatywnie z płyty OSB gr.25mm), z wymianą desek czołowych, 3) wzmocnienie krokwi przez nabicie desek gr.32mm obustronnie, wymiana odcinków murłat i podwalin, 4) założenie pod pokrycie 1xpapy asfaltowej na wyremontowanym podkładzie drewnianym (papa asfaltowa podkładowa P 64/1200), 5) ułożenie pokrycia z dachówki bitumicznej (gonty orła, kształt prostokątny w kolorze brąz cieniowany lub czerwony, próbki kolorów do przedstawienia i uzgodnienia z konserwatorem zabytków), 6) rozebranie obróbek blacharskich dachowych nie nadających się do użytku (kosze, okapy, ścianki kolankowe dachowe, rynny, rury spustowe, itp.), założenie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan cynk gr.0,55mm - 437,25m2 (materiały rozbiórkowe do rozliczenia), rynny fi150mmm ze zbiorniczkami z blachy gr.0,60mm i rury spustowe fi 120mm z blachy gr.0,60mm, 7) rozebranie płytek ACEKOL z obicia balkonu, przesortowanie i uzupełnienie w brakujących miejscach na oknach mansardowych i innych częściach wystawek dachowych od strony wejścia głównego - najstarszej części, umocowanie istniejących, malowanie płytek ACEKOL farbami zabezpieczającymi (np. ASK-LAK lub równoważny w kolorze siwym, antracytowym), 8) przemurowanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej kl.350 czerwonej, spoinowanie kominów, z ustawieniem rusztowań przy kominach, wyprowadzenie ponad połać dachu wszystkich wywiewek kanalizacyjnych zakończonych w przestrzeni strychowej, wywiewki systemowe PCV fi 110mm zakończone daszkiem ażurowym, odcinek rury wyprowadzony ponad dach (wysokość nad połacią dachową) powinien mieć co najmniej 1,0 m w przypadku dachu płaskiego i co najmniej 0,5 m w przypadku dachu skośnego, 9) założenie nowych okien połaciowych do 1m2 w częściach niedoświetlonych strychów, wykucie ościeżnic starych okien drewnianych, założenie nowych okien PCV w przestrzeni strychów, naprawa, uzupełnienie szklenie i podmalowanie istniejących okien zabytkowych wykonanych na wzór istniejących w przestrzeni stychów, wymiana okienek wyłazowych dachowych, 10) ułożenie na sucho izolacji poziomej na strychach nieużytkowych 2x100mm o współczynniku przewodzenia ciepła niewiększym niż 0,035 W/mK (np. ISOVER SUPER-MATA, ROCWOOL SUPERROCK lub równoważnej) oraz folii paroizolacyjnej (np. ISOVER STOPAIR lub równoważnej), 11) wymiana instalacji odgromowej na dachu, montaż złączy rynnowych, złączy kontrolnych, wykonanie badań instalacji odgromowej po zakończeniu robót dachowych, 12) wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu i daszków nad wejściami w celu zapewnienia odpowiednich warunków BHP dla pracowników i osób znajdujących się przy czynnym budynku ośrodka, 13) ustawienie niezbędnych rusztowań do 15,0m do prowadzenia prac remontowych dachowych, 14) wywóz gruzu i nieczystości, uprzątnięcie placu budowy 2. Szczegółowy zakres robót określa załączony przedmiar ofertowy 004-65-00B stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - plik Koszt OFERT dach LORO 004-65-00B-załącznik nr 1.pdf. 3. Projekt budowlany - załącznik nr 2- plik OPIS TECHNICZNY LORO-załącznik nr 2.pdf , oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 - plik SPECYFIKACJA TECHN LORO - załącznik nr 3.pdf stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto integralne części SIWZ dotyczące opisu przedmiotu zamówienia stanowią: a) Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 26-07-2013 r. udzielająca pozwolenia na podejmowanie działań polegających na remoncie elewacji oraz dachów budynków A, B i C Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego przy ul. Zamkowej w Świebodzinie - pliki DecyzjaLWKZstr1.jpg, DecyzjaLWKZstr2.jpg, DecyzjaLWKZstr3.jpg, DecyzjaLWKZstr4. b) Decyzja Nr 230/2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na jego realizację - plik pozw na budowę LORO.jpg c) Sprostowanie do decyzji Nr 230/2013 - plik sprostowanie do pozwolenia na budowę.jpg. d) Pismo Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zaleceń konserwatorskich - pliki - LWKZ pismo LORO 1-2.jpg i LWKZ pismo LORO 2-2.jpg e) Plan zagospodarowania terenu - plik rys1 LORO.jpg. f) Kolorystyka elewacji - WERSJA I - plik rys2 LORO.pdf g) Kolorystyka elewacji - WERSJA II - plik rys3 LORO.pdf h) Kolorystyka elewacji, Kolornik - KEIM Edition Historisch - plik rys3 LORO.jpg i) zdjęcia przedstawiające widok elewacji budynków LORO - pliki: zdj1 LORO.jpg, zdj2 LORO.jpg, zdj3 LORO.jpg, zdj4 LORO.jpg. j) Program prac renowacji detalu architektonicznego elewacji budynku Lubuskiego Osrodka rehabilitacyjno-Ortopedycznego przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie - plik Program prac renowacji.pdf. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia oraz załącznikach wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i jakościowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 2. Szczegółowy zakres robót określa załączony przedmiar ofertowy 004-65-00B stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - plik Koszt OFERT dach LORO 004-65-00B-załącznik nr 1.pdf. 3. Projekt budowlany - załącznik nr 2- plik OPIS TECHNICZNY LORO-załącznik nr 2.pdf , oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 - plik SPECYFIKACJA TECHN LORO - załącznik nr 3.pdf stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto integralne części SIWZ dotyczące opisu przedmiotu zamówienia stanowią: a) Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 26-07-2013 r. udzielająca pozwolenia na podejmowanie działań polegających na remoncie elewacji oraz dachów budynków A, B i C Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego przy ul. Zamkowej w Świebodzinie - pliki DecyzjaLWKZstr1.jpg, DecyzjaLWKZstr2.jpg, DecyzjaLWKZstr3.jpg, DecyzjaLWKZstr4. b) Decyzja Nr 230/2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na jego realizację - plik pozw na budowę LORO.jpg c) Sprostowanie do decyzji Nr 230/2013 - plik sprostowanie do pozwolenia na budowę.jpg. d) Pismo Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zaleceń konserwatorskich - pliki - LWKZ pismo LORO 1-2.jpg i LWKZ pismo LORO 2-2.jpg e) Plan zagospodarowania terenu - plik rys1 LORO.jpg. f) Kolorystyka elewacji - WERSJA I - plik rys2 LORO.pdf g) Kolorystyka elewacji - WERSJA II - plik rys3 LORO.pdf h) Kolorystyka elewacji, Kolornik - KEIM Edition Historisch - plik rys3 LORO.jpg i) zdjęcia przedstawiające widok elewacji budynków LORO - pliki: zdj1 LORO.jpg, zdj2 LORO.jpg, zdj3 LORO.jpg, zdj4 LORO.jpg. j) Program prac renowacji detalu architektonicznego elewacji budynku Lubuskiego Osrodka rehabilitacyjno-Ortopedycznego przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie - plik Program prac renowacji.pdf. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia oraz załącznikach wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i jakościowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.21.23.50-4, 45.26.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostanie wykluczony z postępowania. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego PKO BP S.A. O/Świebodzin 89 1020 5402 0000 0702 0027 7087 z dopiskiem wadium w postępowaniu na wykonanie remontu pokrycia dachowego. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 8. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 10. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami również w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną polegającą na naprawie pokrycia dachowego budynku na obiekcie zabytkowym, o wartości robót co najmniej 500 000,00 zł brutto lub powierzchni porównywalnej jednego dachu tj.3000,0 m2

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, które w przypadku funkcji kierownika robót: - posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.). Uprawnienia te muszą jednocześnie odpowiadać przedmiotowi zamówienia oraz być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83 poz. 578, z póź. zm.) lub równorzędne. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623, z póź. zm.) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). - posiadają minimum 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty. 3. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. 4. formularz oferty, stanowiący załącznik nr 4 do siwz, 5. kosztorys ofertowy, 6. potwierdzenie wniesienia wadium (w przypadku gdy jest wnoszone w formie innej niż pieniężna)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od Stron, - którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej Stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; c) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; d) zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową; e) wystąpienie istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy; g) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. h) w przypadku gdy zamawiający uzyska dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej - zamawiający wprowadzi stosowny aneks lub zapisy do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza SP ZOZ ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny, im. Dr L. Wierusza SP ZOZ, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający planuje wystąpić o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2014-05-30
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2014-06-03 15:13:16
Odwiedziny:65496

Wyszukiwarka