Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków LCO im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie

Ogłoszenie nr 544389-N-2020 z dnia 2020-05-27 r.

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków LCO im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 29063000000000, ul. ul. Zamkowa  1 , 66-200  Świebodzin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 4750601, e-mail lco@loro.pl, faks 68 4750602.
Adres strony internetowej (URL): www.loro.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.loro.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.loro.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta tradycyjna, kurier, osobiście w siedzibie zamawiającego-sekretariat
Adres:
ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków LCO im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie.
Numer referencyjny: ZP.ZN.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego zaazotowanego GZ-41,5 wg normy: PN- 87/C-96001 grupa II GZ podgrupa 41,5 do instalacji znajdującej się w budynku LCO im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie przy ul. Zamkowej Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ( umowa kompleksowa) i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 755), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1145) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w aktów prawnych. Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo-odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Planowane szacunkowe zużycie gazu w okresie 36 miesięcy wynosi 4 999 038 kWh. W rozbiciu na 12 miesięcy w skali jednego roku na przełomie 2019/2020 roku w kWh wynosi: - maj 2019 – 126 483 - czerwiec 2019 – 33 629 - lipiec 2019 – 33 823 - sierpień 2019 – 31 064 - wrzesień 2019 – 72 989 - październik 2019 – 152 942 - listopad 2019 – 204 098 - grudzień 2019 – 261 081 - styczeń 2020 – 269 067 - luty 2020 – 227 263 - marzec 2020 – 238 445 - kwiecień 2020 – 15 362 Obecnie paliwo gazowe dostarczane jest na podstawie grupy taryfowej BS-6 dla dostaw gazu oraz Lw-6.1 dla dystrybucji gazu. Zamawiający oświadcza, że prognozowane zużycie gazu ziemnego ma jedynie charakter orientacyjny i zostało sporządzone na podstawie danych historycznych z roku 2019/2020. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. W przypadku zużycia mniejszej ilości gazu ziemnego niż prognozowana przez Zamawiającego, Wykonawca nie jest uprawniony do nałożenia z tego tytułu na Zamawiającego kary umownej, jak też dochodzenia od Zamawiającego jakiegokolwiek odszkodowania. Moc zamówiona: 592 kWh/h Numer punktu poboru: PL0031908077 Ilość godzin w trakcie trwania umowy od 01.08.2020 r do 31.07.2023 r. to wg Zamawiającego 26 280 godzin. Wykorzystanie paliwa gazowego do celów technologicznych: ogrzewanie obiektów oraz podgrzanie wody. Rodzaj i moc odbiorników gazu: kocioł gazowo-olejowy o mocy 420 kW - 2 szt. Układ pomiarowy oraz stacja redukcyjna jest własnością Operatora Sieci Dystrybucyjnej, tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, Zakład Gazowniczy Zgorzelec Rejon Dystrybucji Gazu Zgorzelec. Układ pomiarowy składa się z : a) gazomierz rotorowy typ G – 40 b) rejestrator typ MacR4 Numer gazomierza: 140583. Ciśnienie gazu do instalacji gazowej kotłowni nie niższe niż 2,0 kPa. Zamawiający wymaga aby wszelkie koszty ewentualnego dostosowania układu pomiarowego, jego wymiany lub innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia i wykonywania kompleksowej dostawy gazu obciążały Wykonawcę. Własność Paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego w granicy własności sieci gazowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) określonej w warunkach przyłączenia do sieci gazowej. Zamawiający wymaga podania w ofercie Wykonawcy rodzaju taryf określonych przez Urząd Regulacji Energetyki, które ze względu na określony przedmiot zamówienia oraz jego parametry będą miały zastosowanie u Zamawiającego. Zamawiający wymaga podania w ofercie czynników wpływających na cenę oferty oraz ich cen jednostkowych. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże wszelkie znane mu informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany Wykonawcy umowy na kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynków LCO im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 09123000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
65200000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który posiada •aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki •aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki W przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, musi posiadać podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych przez OSD. W tym celu Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o podsiadaniu umowy na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 2)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2) powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualna koncesja na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia – załącznik nr 2 i 3 3) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). Wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w wypadku: a) zmiany przepisów Prawa energetycznego lub wydanych na tej podstawie przepisów wykonawczych mających zastosowanie do Umowy, w tej sytuacji postanowienia Umowy sprzeczne z nimi stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa, b) zmiany (wprowadzenia nowej) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, w tej sytuacji postanowienia Umowy, których dotyczą zmiany stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy nowej instrukcji c) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych ,które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego), danych Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym danych teleadresowych, nazwy czy też formy prawnej którejkolwiek ze Stron , w tej sytuacji postanowienia Umowy, których dotyczą zmiany stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie nowe zapisy i zaczną obowiązywać po skutecznym powiadomieniu, o którym mowa w ust. 12 poniżej d) zmiany ceny w wyniku ustawowej zmiany wysokości podatku akcyzowego lub podatku VAT, w tej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu, gdy zmianie ulegną ceny jednostkowe wynikające z wprowadzenia nowej stawki podatku akcyzowego lub podatku VAT, zgodnie z zapisami ust 11 poniżej. e) zmian przez Zamawiającego mocy umownej ( zwiększenia lub zmniejszenia), w tej sytuacji postanowienia Umowy, których dotyczą zmiany stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie nowe zapisy i zaczną obowiązywać po skutecznym powiadomieniu, o którym mowa w ust. 12 poniżej f) zmian cen jednostkowych dla określonych w umowie grup taryfowych w przypadku zmiany „Taryfy w zakresie obrotu paliwami gazowymi” Wykonawcy, zatwierdzonej prze Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W tej sytuacji postanowienia Umowy, których dotyczą zmiany stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie nowe zapisy i zaczną obowiązywać po skutecznym powiadomieniu, o którym mowa w ust. 12 poniżej g) zmian stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji w przypadku zmiany „Taryfy w zakresie usługi dystrybucji paliw gazowych” zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która reguluje kwestie związane ze świadczeniem usług dystrybucji. W tej sytuacji postanowienia Umowy, których dotyczą zmiany stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie nowe zapisy i zaczną obowiązywać po skutecznym powiadomieniu, o którym mowa w ust. 12 poniżej h) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, , w tej sytuacji postanowienia Umowy, dotyczące zmiany wynagrodzenia wykonawcy, tj. jego zwiększenia lub obniżenia, zaczną obowiązywać po podpisaniu stosownego aneksu, o którym mowa w ust. 10 na zasadach określonych poniżej w ust. 7 – 9 i) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne , w tej sytuacji postanowienia Umowy, dotyczące zmiany wynagrodzenia wykonawcy, tj. jego zwiększenia lub obniżenia, będą obowiązywać po podpisaniu stosownego aneksu, o którym mowa w ust. 10 na zasadach określonych poniżej w ust. 7 – 9 2. Celem dokonania zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust. 6 pkt h) oraz i) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 13 poniżej, przy czym zobowiązany jest także do przedłożenia wraz z wnioskiem dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności: a) szczegółowej kalkulacji proponowanej zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wykazania adekwatności propozycji do zmiany kosztów wykonania umowy, b) innych dokumentów, w tym kopii umów z pracownikami realizujących zamówienie a także potwierdzenie zgłoszenia w/w osób do ubezpieczeń. Prawo żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust 6 pkt h) oraz i) przysługuje także Zamawiającemu. Zapisy ust. 7-10 stosuje się odpowiednio. 3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku i dokumentów, o których mowa w ust. 7 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów. 4. W terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemne stanowisko w przedmiocie złożonego wniosku. Za dzień przekazania stanowiska Strony uznają dzień wysłania pisma na adres Wykonawcy. 5. W przypadku wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 6 pkt h) oraz i) na koszty wykonania zamówienia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę jego projektu Zamawiającemu. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w kwestii aneksu lub zasadności wniosku, o którym mowa powyżej Wykonawca lub Zamawiający może wypowiedzieć pisemnie umowę w z terminem 2 miesięcznego wypowiedzenia liczonego od początku miesiąca następnego po dacie złożonego wypowiedzenia. 6. Zmiany wynikające z ust. 6 pkt d) nie wymagają aneksu do umowy a jedynie pisemnej informacji i będą obowiązywały od daty ich obowiązywania wynikających z odpowiednich ustaw. 7. Dla zmiany wynikające z ust. 6 pkt c), e), f) g) oraz danych Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym danych teleadresowych, nazwy czy też formy prawnej którejkolwiek ze Stron wystarczające jest pisemne powiadomienie o zaistniałej zmianie wysłane drugiej Stronie za potwierdzeniem odbioru. Do chwili skutecznego powiadomienia o w/w zmianie wszelkie dane ujęte w niniejszej umowie uznaje się za aktualne. 8. Pozostałe zmiany postanowień umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strona wnosząca o zmianę inicjuje zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-05, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2020-05-27
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2020-05-27 12:03:56
Odwiedziny:55326

Wyszukiwarka