Zaproszenie do składania ofert na ochronę osób i mienia Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, Nr sprawy ZP.ZO.33.2019.

Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na ochronę osób i mienia Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o. w Świebodzinie  zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projekcie umowy wraz załącznikami.   

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym do zapytania Formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

Ofertę lub oparafowany, podpisany i opieczętowany skan oferty  należy przesłać  do dnia 23.07.2018 r. do godz. 10:00 do siedziby zamawiającego lub pocztą  e-mail  na adres przetargi@loro.pl.

 

Zamawiający informuje , że w wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu tj. 23.07.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert (informacja z otwarcia ofert).

W związku z tym wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Orion Next Sp. z o.o.

Ul. Jerzego kowalskiego 7-9

52-428 Wrocław

za cenę brutto za 12 miesięcy: 155 695,56 zł

cena brutto za 1 m-c: 12 974,63 zł

 

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2019-07-16
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2019-07-25 08:02:50
Odwiedziny:61338

Wyszukiwarka