Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeglądu okresowego sprężarek i pomp próżniowych oraz wymiany filtrów - 2019

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, nr sprawy ZP.ZO.7.2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeglądu okresowego sprężarek i pomp próżniowych oraz wymiany filtrów

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1) Przedmiot zamówienia/ przegląd  okresowy Typu A i B:

a)  sprężarek śrubowych Bottarini KS11 – 3 szt.  w zakresie

- pomiaru ciśnień

- pomiaru temperatur

- pomiaru prądów

- sprawdzenia zespołu silnik-stopień śrubowy

- sprawdzenie działania układu kontrolno – pomiarowego

- sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych

- sprawdzenie wentylatora silnika

- sprawdzenie połączeń elektrycznych

- sprawdzenie zdalnego sterowania

- sprawdzenie cykli dociążania / odciążania

- sprawdzenie wydmuchu powietrzaprzy pracy w dociążeniu

- sprawdzenie linii skaweningowej oleju

- wymiany filtra powietrza na wlocie

- wymiany filtra oleju

- wymiany oleju Fluidtech

- oczyszczeniu chłodnic: powietrza i oleju

- oczyszczeniu maty filtracyjnej

- sprawdzeniu stanu łożysk

- sprawdzeniu działania automatycznego spustu kondensatu

- sprawdzeniu szczelności układu olejoweg- sprawdzeniu sterowania

- sprawdzeniu szczelności układu powietrza

- zestaw zaworu ssącego

- wymiany  wkładu separatora oleju

 

b)  pomp próżniowych BGS General ( Pompa VUOTO 100 PBO ) - 3 szt. w zakresie:

-pomiaru ciśnień

-pomiaru temperatur

-pomiaru prądów

-sprawdzenia zespołu silnik-stopień śrubowy

-wymiany filtra powietrza

-wymiany filtra oleju

-wymiany oleju

-oczyszczeniu chłodnic: powietrza i oleju

-oczyszczeniu maty filtracyjnej

-sprawdzeniu stanu łożysk

-sprawdzeniu działania automatycznego spustu kondensatu

-sprawdzeniu szczelności układu olejowego

-sprawdzeniu sterowania

-sprawdzenie szczelności układu powietrza

 

·         Termin wykonania przeglądu 2 razy w roku 2019 tj. w miesiącu lutym 2019 r. oraz w miesiącu wrześniu  2019 r. po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego.

2) Wymiana wkładów filtrów sieciowych:

-wkład filtra RB 100

-wkład filtra RA 100

-wkład filtra RC 100

- wkład filtra DA290

- wkład filtra DB 290

- automatycznego spust kondensatu

·         Termin wykonania wymiany w miesiącu lutym 2019 r.

 

2) Zapłata  nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT .

3) Pozostałe wymagania formalne wg załączonej umowy.

4) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Sprzedający zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym do zapytania Formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Ofertę ( oparafowany, podpisany, przez osobę upoważnioną , opieczętowany skan oferty)należy przesłać  do dnia 22.02.2019r. do godz. 10:00 pocztą  e-mail  na adres przetargi@loro.pl  lub dostarczyć do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.       Wzór umowy – załącznik nr 2

Wynik postępowania
W wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu wpłynęła 1 oferta:
Sul-Tech s.c. Wojciech Szczurowski, Krzysztof Babicz
ul. Prusa 35
66-100 Sulechów
cena brutto: 21 894,00 PLN
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Sul-Tech s.c. Wojciech Szczurowski, Krzysztof Babicz
ul. Prusa 35
66-100 Sulechów
cena brutto: 21 894,00 PLN

Załączniki

AutorKrzysztof Tomalak
Data wytworzenia:2019-02-18
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2019-03-08 14:28:36
Odwiedziny:58452

Wyszukiwarka