Zaproszenie do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z obiektów należących do Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, nr sprawy ZP.ZO.60.2018
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z obiektów należących do Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. tj. z budynków na ul. Zamkowej 1 i ul. Poznańskiej 13.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z obiektów należących do Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. tj. z budynków na ul. Zamkowej 1 i ul. Poznańskiej 13.
2.Przewidywana ilość wywozów:
Pojemnik o pojemności 5 m 3 179 – planowana ilość wywozów w ciągu 12 m-cy
Pojemnik o pojemności 240 l  26 – planowana ilość wywozów w ciągu 12 m-cy

3.Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia zamykanych pojemników w ilości:
•Ul. Zamkowa 1 – pojemnik zamykany o pojemności 5 m3 – 2 szt.
•Ul. Poznańska 13 – pojemnik zamykany o pojemności 240 l – 1 szt.
4.Termin realizacji zamówienia – od 01.01.2019 do 31.12.2019
5.Kryterium oceny ofert - 100 % cena.
6.Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
7.Pozostałe wymagania zgodnie z załączonym projektem umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

 

Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym – złącznik nr 1 w zamkniętej kopercie na adres zamawiającego ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia 19.12.2018 r. do godz. 11:00 z dopiskiem „Oferta na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z obiektów należących do Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. – sprawa ZP.ZO.60.2018”

Załączniki:

1.Formularz ofertowy

2.Wzór umowy.

 

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2018-12-12
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-12-12 11:51:23
Odwiedziny:47815

Wyszukiwarka