Przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych 2018Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami) w trybie art.4 pkt 8 , nr sprawy ZP.ZO.48.2018.

    Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli (rocznej) 17 obiektów budowlanych (zestawienie budynków-załącznik nr 1) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 a, b ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
    Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień wymaganych przepisami obowiązującego prawa w zależności od przedmiotu okresowej kontroli, tj. dysponować uprawnieniami do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych  bez ograniczeń.
    Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć wykaz osób, które będą realizowały zamówienia wraz z kopiami wymaganych uprawnień potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem”
    Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.
    Termin płatności 30 od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
    Zamówienie realizowane będzie na podstawie załączonego do zapytania wzoru umowy.
    W celu prawidłowej wyceny zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów będących przedmiotem zamówienia.
    Wszelkie pytania proszę kierować e-mail: przetargi@loro.pl

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia 20.09.2018 r. do godz. 11:00. Z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych”. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres przetargi@loro.pl

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2018-09-12
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-09-12 13:35:09
Odwiedziny:57910

Wyszukiwarka