Wymiana nieczynnej instalacji przywoławczej – V postępowanie.

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, nr sprawy ZP.ZO.44.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana nieczynnej instalacji przywoławczej – V postępowanie.

 

Zakres:

1) Demontaż starej instalacji, montaż i uruchomienie bezprzewodowego systemu przywoławczego na Oddziale Ortopedii „A” LCO Sp.  z o.o., przeprowadzenie szkolenia z obsługi.

a) montaż przycisków wezwań przy każdym łóżku pacjenta (23 sztuki)

b) montaż przycisków wezwań w obudowie wodoszczelnej w każdej kabinie prysznicowej (9 sztuk)

c) montaż przycisków wezwań pociąganych przy WC (9 sztuk)

d) montaż przycisków kasowania wezwań

e) montaż lamp sygnalizacyjnych

f) montaż panelu – centralki, programowanie, uruchomienie systemu wraz z przeszkoleniem pielęgniarki oddziałowej

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie przewodowe, które w sposób równoważny z opisem przedmiotu zamówienia spełniać będzie wymagania zamawiającego w stosunku do określonej funkcjonalności.

Zamawiający zaleca aby dla prawidłowej wyceny Wykonawca na wniosek dokonał wizji lokalnej.

2) Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3) Pozostałe wymagania formalne wg załączonego wzoru umowy – załącznik nr 2

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

5) Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki oraz wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, przepisami BHP, Polskimi Normami i innymi obowiązującymi regulacjami.

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym do zapytania Formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Ofertę (oparafowany, podpisany i opieczętowany skan oferty) należy przesłać  do dnia 29.08.2018r. do godz. 10:00 pocztą  e-mail  na adres przetargi@loro.pl  lub dostarczyć do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin z dopiskiem „Oferta na wymianę instalacji przywoławczej”.

 

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.       Wzór umowy – załącznik nr 2

 

ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 3.09.2018 R. DO GODZ. 12:00

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły 3 oferty:

·         P-SYSTEM Paweł Piechta os. Łużyckie 46/3, 66-200 Świebodzin za łączną kwotę brutto 20 078,99

·         ADAM-EL Instalatorstwo Elektryczne Badania i Pomiary Elektryczne Adam Maciejewski Jordanowo 85, 66-200 Świebodzin za łączną kwotę brutto 17 950,00

·         TONI-ELECTRONICS Elektronika użytkowa Antoni Piątek, ul. Topolowa 32 A, 64-360 Zbąszyń za łączną kwotę brutto 28 456,00

W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia postępowanie unieważnia się.

 

Załączniki

AutorJoanna Rosalska-Hutnik
Data wytworzenia:2018-08-17
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-09-05 09:57:15
Odwiedziny:63286

Wyszukiwarka