Zaproszenie do składania ofert na badania pól elektromagnetycznych oraz testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi
zmianami), nr sprawy ZP.ZO.20.2018
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań pól elektromagnetycznych oraz testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych zgodnie z wykazem sprzętu - załącznik nr 3 .
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyny
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym do zapytania Formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Ofertę ( oparafowany, podpisany i opieczętowany skan oferty )należy przesłać  do dnia 15.03.2018 r. do godz. 10:00 pocztą  e-mail  na adres przetargi@loro.pl  lub dostarczyć do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.
Załączniki:
1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2.Wzór umowy – załącznik nr 2
3.Wykaz sprzętu - załącznik nr 3

 

Wyjaśnienia do postępowania:

Pytanie 1.
Zwracam się z prośbą o rozdzielenie przedmiotu zamówienia na dwa niezależne pakiety tj. wykonanie badań pól elektromagnetycznych bądź wykonanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych a co za tym idzie uznanie ofert częściowych na wybrany pakiet. Zabieg ten pozwoli na zwiększenie udziału firm posiadających stosowne akredytacje jedynie na wykonywanie badań pól elektromagnetycznych bądź na wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność ofert.
Odpowiedź 1.
Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość złożenia oferty tylko na jeden z pakietów. 

Zamawiający informuje że do do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta:
EkoAtom Krzysztof Wiśniewski, ul. Iwaszkiewicza 17, 64-100 Leszno, cena brutto:6 632,78 PLN, którą zamawiający uznał za najkorzystniejszą.

Załączniki

AutorJoanna Rosalska-Hutnik
Data wytworzenia:2018-03-08
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-03-16 14:39:00
Odwiedziny:63652

Wyszukiwarka