Zaproszenie do składania ofert na naprawę myjki-dezynfekatora - II postępowanie

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, nr sprawy ZP.ZO.19.2018
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie naprawy myjki - dezynfektora

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1) Przedmiot zamówienia/naprawa myjki dezynfektora
2) Zapłata  nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT .
3) Pozostałe wymagania formalne wg załączonej umowy.
4) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym do zapytania Formularzu ofertowym – załącznik nr 1
Ofertę ( oparafowany, podpisany i opieczętowany skan oferty )należy przesłać  do dnia 14.03.2018r. do godz. 10:00 pocztą  e-mail  na adres przetargi@loro.pl  lub dostarczyć do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin z dopiskiem „Oferta na naprawę myjki”.

Załączniki:
1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2.    Wzór umowy – załącznik nr 2

Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Załączniki

AutorJoanna Rosalska-Hutnik
Data wytworzenia:2018-03-08
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-03-19 08:20:11
Odwiedziny:59643

Wyszukiwarka