Zaproszenie do składania ofert na wywóz odpadów komunalnych

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, nr sprawy ZP.ZO.13.2018
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z obiektów należących do Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z obiektów należących do Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. tj. z budynków na ul. Zamkowej 1 i ul. Poznańskiej 13.
2.Przewidywana ilość wywozów:
Pojemnik o pojemności 5 m 3 160 – planowana ilość wywozów w ciągu 10 m-cy
Pojemnik o pojemności 240 l  20 – planowana ilość wywozów w ciągu 10 m-cy

3.Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia zamykanych pojemników w ilości:
•Ul. Zamkowa 1 – pojemnik zamykany o pojemności 5 m3 – 2 szt.
•Ul. Poznańska 13 – pojemnik zamykany o pojemności 240 l – 1 szt.
4.Termin realizacji zamówienia – od 01.03.2018 do 31.12.2018
5.Kryterium oceny ofert - 100 % cena.
6.Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
7.Pozostałe wymagania zgodnie z załączonym projektem umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.
8.Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym – złącznik nr 2 w zamkniętej kopercie na adres zamawiającego ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia 26.02.2018 r. do godz. 11:00 z dopiskiem „Oferta na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z obiektów należących do Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. – sprawa ZP.ZO.13.2018”

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta:
Tonsmeier Zachód Sp. z o.o., 67-100 Kiełcz, ul. Szosa Bytomska 1, cena brutto: 71 604,00 PLN, którą zamawiający uznał za najkorzystniejszą.

Załączniki

AutorJoanna Rosalska-Hutnik
Data wytworzenia:2018-02-21
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-02-27 15:56:30
Odwiedziny:56518

Wyszukiwarka