Zaproszenie do składania ofert na modernizację klimatyzacji

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, nr sprawy ZP.ZO.11.2018
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie modernizacji klimatyzacji

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
1) Przedmiot zamówienia/modernizacja klimatyzacji obejmująca:
a) demontaż agregatów, linii czynnika chłodniczego i wymienników płytowych obiegu nr 2 i 4;
b)  utylizacja zdemontowanych agregatów Air Blue Epsilon/LE 20kW (2 szt);
c) dostawie 2 nowych wytwornic mocy lodowej chłodzonych powietrzem o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 16kW dla parametrów 10° C/5°C, T_zew=32°C, glikol 20% o poziomym przepływie powietrza ze zbiornikiem wyrównawczym i modułem pompowym.
d) montażu wytwornic w maszynowni Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o. o. przy ul. Zamkowej 1 (poddasze);
e) dostosowaniu przyłączy kanałowych do wywiewu gorącego powietrza z wytwornic;
f) podłączeniu do sterownika rotacji;
g) montażu linii wodnych do kolektorów wody lodowej węzła chłodu, napełnienie, uzupełnienie glikolu;
2) Zapłata  nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT .
3) Pozostałe wymagania formalne wg załączonej umowy.
4) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.


Sprzedający zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym do zapytania Formularzu ofertowym – załącznik nr 1
Ofertę ( oparafowany, podpisany i opieczętowany skan oferty )należy przesłać  do dnia 16.02.2018r. do godz. 10:00 pocztą  e-mail  na adres przetargi@loro.pl  lub dostarczyć do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.


Załączniki:
1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2.    Wzór umowy – załącznik nr 2

 

Zamawiający informuje, ze do terminu wyznaczonego do składania ofert, tj. do do dnia 16.02.2018r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym postępowanie zostaje unieważnione i ogłoszone zostanie ponownie w późniejszym terminie.

Załączniki

AutorJoanna Rosalska - Hutnik
Data wytworzenia:2018-02-09
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-02-20 15:49:07
Odwiedziny:71473

Wyszukiwarka