Usługa w zakresie przeglądu okresowego sprężarek i pomp próżniowych oraz wymiany filtrów

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawozamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w trybie art. 4pkt. 8, nr sprawy ZP.ZO.5.2018

Przedmiotemzamówienia jest usługa w zakresie przeglądu okresowego sprężarek i pomppróżniowych oraz wymiany filtrów

 W załączeniu wzór umowy, na podstawie którego zostanie zawarta umowa między Zamawiającym a  Wykonawcą. Szczegółowy wykaz oraz wymagania zawiera również załącznik p.n. Zapytanie ofertowe

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
Sprzedający zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym do zapytania Formularzu ofertowym – załącznik nr 1
Ofertę ( oparafowany, podpisany i opieczętowany skan oferty ) należy przesłać  do dnia 24.01.2018r. do godz. 10:00 pocztą  e-mail  na adres przetargi@loro.pl  lub dostarczyć do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2
3. Zapytanie ofertowe

 

W związku z brakiem ofert Zamawiający przedłuża termin ich składania do dnia 2.02.2018 r do godz. 10:00.

 

Wynik postępowania
W wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu wpłynęła 1 oferta:

Sul-Tech s.c. Wojciech Szczurowski, Krzysztof Babicz
ul. Prusa 35
66-100 Sulechów
cena brutto: 20 516,40 PLN

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Sul-Tech s.c. Wojciech Szczurowski, Krzysztof Babicz
ul. Prusa 35
66-100 Sulechów
cena brutto: 20 516,40 PLN


Załączniki

AutorJoanna Rosalska-Hutnik
Data wytworzenia:2018-01-17
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-02-02 10:33:22
Odwiedziny:71681

Wyszukiwarka