Obsługa rejestracji do poradni specjalistycznych w siedzibie Zamawiającego.

ZA P R O S Z E N I E  D O   S K Ł A D A N I A   O F E R T

 

Niniejszepostępowanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wtrybie art.4 pkt 8 , nr sprawy LCO ZP.ZO.69.2017

 

Przedmiotemzamówienia jest obsługa rejestracji do poradni specjalistycznych w siedzibieZamawiającego przez okres 12 miesięcy oddnia 01.01.2018 r. do dnia31.12.2018 r.

Dowykonywania usługi wymagana jest obsada minimum 2 osób. Wykonawca wykonujeczynności od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek, wtorek: 8:00-18:00,  środa - piątek:  8:00-15:00.

Zaoferowaneprzez Wykonawcę wynagrodzenie ryczałtowe, będzie niezmienne przez cały okrestrwania umowy, za wyjątkiem zmiany wynikającej z ustawowej zmiany stawkipodatku VAT.

 

1.Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę:

-wykonania lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania conajmniej 1 usługi w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowaniao udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiotzamówienia, tj. co najmniej usłudze prowadzenia rejestracji do poradnispecjalistycznych przez okres minimum 12 miesięcy oraz  umiejętności obsługi oprogramowania wykorzystywanegow rejestracji Lubskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o. –tj. ESKULAP producent medhub Sp. z o.o., przez okres minimum 12 miesięcy lubrównoważnego oprogramowania obejmującego: rejestrację do poradni, rejestracjędo kolejek oczekujących, raportowanie odbytych wizyt z podziałem naprzyjmujących lekarzy . Równoważne oprogramowanie musi być częścią (modułem)zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) do obsługi całego szpitala.

 

Zamawiającydopuszcza możliwość spotkania z Wykonawcami w celu sprawdzenia ich umiejętnościw zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia.

 

2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Jeżeli ofertawspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona wprowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wsprawie zamówienia publicznego zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminiezłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przezwszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może byćkrótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika doreprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo doreprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnieniedo pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisaneprzez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego

zwykonawców winno być dołączone do oferty.

 

Pozostałewymagania określone na zasadach wg załączników:

-oferta – załącznik nr 1

-wykaz usług – załącznik nr 2

-umowa projekt – załącznik nr 3

 

3. Oferty należyprzesłać/składać do dnia 19 grudnia 2018 r. do godz. 10:00 na adres Zamawiającegow sekretariacie  – 1 piętro, wzamkniętych kopertach oznaczonych w następujący sposób:

„Sprawa nr ZP.ZO.70.2017

Oferta na usługęobsługi rejestracji do poradni specjalistycznych w Lubuskim Centrum Ortopediiim. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie”.

 

Zamawiającyzastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 LubuskieCentrum Ortopedii informuje, że w postępowaniu sprawa ZP.ZO.70.2017 jakonajkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

Konsorcjum firm: Magdalena Cenin,Grodziszcze 24a,66-200 Świebodzin, Monika Olbrich, Chociule 26, 66-200Świebodzin.

Zamawiającyinformuje, że umowa w przedmiotowej sprawie zostanie podpisana 20.12.2017 r.

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2017-12-13
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2017-12-20 11:11:21
Odwiedziny:60255

Wyszukiwarka