Cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych, preparatów biologicznych stosowanych w procedurach ortopedycznych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie.

 

Polska-Świebodzin: Implanty ortopedyczne

2017/S 225-469547

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zamkowa 1
Punkt kontaktowy: Dział zamówień publicznych
Osoba do kontaktów: Robert Łobanowski
66-200 Świebodzin
Polska
Tel.: +48 684750601
E-mail: przetargi@loro.pl
Faks: +48 684750602

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.loro.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: podmiot prawa handlowego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych, preparatów biologicznych stosowanych w procedurach ortopedycznych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

Kod NUTS PL432

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych, preparatów biologicznych stosowanych w procedurach ortopedycznych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o. w Świebodzinie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości zawiera załącznik numer 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Określone w załączniku nr 3 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 3 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala.
Niniejsze zamówienie obejmuje 32 niepodzielne zadania:
Nazwa zadania
Zadanie 1 Implant do rekonstrukcji więzadłowych stawu kolanowego
Zadanie 2 Śruba do mocowania przeszczepu ścięgna w kanale kostnym
Zadanie 3 Drut kierunkowy do wprowadzania śruby do kanału kostnego
Zadanie 4 Drut wiercący, kierunkowy do wyznaczania toru kanału kostnego
Zadanie 5 Śruba tytanowa do mocowania przeszczepu ścięgna w kanale kostnym
Zadanie 6 Wiertło kaniulowane do przygotowania kanału dla płytki korówkowej
Zadanie 7 System do szycia łąkotki stawu kolanowego wg zasady all-inside
Zadanie 8 System do leczenia rekonstrukcyjnego ubytków chrząstki stawowej pełnej grubości
Zadanie 9 Dren kasetowy do pompy artroskopwej, jednorazowy
Zadanie 10 Dren kasetowy do pompy artroskopowej, dobowy
Zadanie 11 Dren jednorazowy do kasety dobowej
Zadanie 12 Jednorazowe końcówki do shaver'a
Zadanie 13 Elektrody do elektrycznego usuwania tkanek w środowisku wodnym
Zadanie 14 Endoproteza pierwotna biodra, bezcementowa
Zadanie 15 Elementy ceramiczne endoprotezy pierwotnej biodra
Zadanie 16 System endoprotezy kolana, rewizyjnej
Zadanie 17 Kotwica miękka, sznurkowa, przeznaczona do naprawy obrąbka barku lub biodra
Zadanie 18 Wiertło dedykowane do kotwicy miękkiej
Zadanie 19 System do szyci łąkotki stawowej, więcej niż jednym szwem bez opuszczania jamy stawu
Zadanie 20 System do rekonstrukcji kości piętowej po jej złamaniu
Zadanie 21 System do artrodezy stawu skokowego dolnego
Zadanie 22 System endoprotezy stawu kolanowego, związanej, modularnej, rotacyjnej
Zadanie 23 System do zaopatrzenia złamania okołoprotezowego
Zadanie 24 System endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego, związanej (zawiasowej)
Zadanie 25 Endoproteza pierwotna biodra, bezcementowa, z głową tytanową
Zadanie 26 Igły sterylne
Zadanie 27 Endoproteza tytanowa, bezcementowa przynasadowa z artykulacją metal/polietylen.
Zadanie 28 Endoproteza tytanowa, bezcementowa przynasadowa z artykulacją ceramika/ceramika.
Zadanie 29 Endoproteza tytanowa, bezcementowa z artykulacją metal/polietylen.
Zadanie 30 System do pozyskiwania komórek macierzystych ze szpiku kostnego
Zadanie 31 Zestaw do pozyskiwania komórek macierzystych z tłuszczu
Zadanie 32 System do stabilizacji stawu łopatkowo-ramiennego wg metody LaterJet.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.).

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100, 33162000, 33140000, 33141620

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie składa się z 32 niepodzielnych zadań. Obejmuje cykliczne dostawy implantów i urządzeń medycznych, preparatów biologicznych, szkolenia, wyposażenie w niezbędne napędy oraz instrumentarium do wykonywania zabiegów.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 488 725 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 Implant do rekonstrukcji więzadłowych stawu kolanowego

1)Krótki opis

Implant do rekonstrukcji więzadłowych stawu kolanowego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

150 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 95 250 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 Śruba do mocowania przeszczepu ścięgna w kanale kostnym

1)Krótki opis

Śruba do mocowania przeszczepu ścięgna w kanale kostnym.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

80 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 49 200 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 Drut kierunkowy do wprowadzania śruby do kanału kostnego

1)Krótki opis

Drut kierunkowy do wprowadzania śruby do kanału kostnego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

2 op.
Szacunkowa wartość bez VAT: 840 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4 Drut wiercący, kierunkowy do wyznaczania toru kanału kostnego

1)Krótki opis

Drut wiercący, kierunkowy do wyznaczania toru kanału kostnego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

15 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 985 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5 Śruba tytanowa do mocowania przeszczepu ścięgna w kanale kostnym

1)Krótki opis

Śruba tytanowa do mocowania przeszczepu ścięgna w kanale kostnym.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

50 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 250 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6 Wiertło kaniulowane do przygotowania kanału dla płytki korówkowej

1)Krótki opis

Wiertło kaniulowane do przygotowania kanału dla płytki korówkowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

10 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 220 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie 7 System do szycia łąkotki stawu kolanowego wg zasady all-inside

1)Krótki opis

System do szycia łąkotki stawu kolanowego wg zasady all-inside.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

100 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 87 400 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie 8 System do leczenia rekonstrukcyjnego ubytków chrząstki stawowej pełnej grubości

1)Krótki opis

System do leczenia rekonstrukcyjnego ubytków chrząstki stawowej pełnej grubości.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

7 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 43 050 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Zadanie 9 Dren kasetowy do pompy artroskopwej, jednorazowy

1)Krótki opis

Dren kasetowy do pompy artroskopwej, jednorazowy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

80 op.
Szacunkowa wartość bez VAT: 36 800 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Zadanie 10 Dren kasetowy do pompy artroskopowej, dobowy

1)Krótki opis

Dren kasetowy do pompy artroskopowej, dobowy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

50 op.
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 400 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Zadanie 11 Dren jednorazowy do kasety dobowej

1)Krótki opis

Dren jednorazowy do kasety dobowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

30 op.
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 450 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Zadanie 12 Jednorazowe końcówki do shaver'a

1)Krótki opis

Jednorazowe końcówki do shaver'a.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

50 op.
Szacunkowa wartość bez VAT: 54 750 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: Zadanie 13 Elektrody do elektrycznego usuwania tkanek w środowisku wodnym

1)Krótki opis

Elektrody do elektrycznego usuwania tkanek w środowisku wodnym.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

50 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 23 100 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: Zadanie 14 Endoproteza pierwotna biodra, bezcementowa

1)Krótki opis

Endoproteza pierwotna biodra, bezcementowa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 366 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: Zadanie 15 Elementy ceramiczne endoprotezy pierwotnej biodra

1)Krótki opis

Elementy ceramiczne endoprotezy pierwotnej biodra.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 54 900 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: Zadanie 16 System endoprotezy kolana, rewizyjnej

1)Krótki opis

System endoprotezy kolana, rewizyjnej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 450 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17 Nazwa: Zadanie 17 Kotwica miękka, sznurkowa, przeznaczona do naprawy obrąbka barku lub biodra

1)Krótki opis

Kotwica miękka, sznurkowa, przeznaczona do naprawy obrąbka barku lub biodra.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

50 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 23 100 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18 Nazwa: Zadanie 18 Wiertło dedykowane do kotwicy miękkiej

1)Krótki opis

Wiertło dedykowane do kotwicy miękkiej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

50 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 22 950 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19 Nazwa: Zadanie 19 System do szyci łąkotki stawowej, więcej niż jednym szwem bez opuszczania jamy stawu

1)Krótki opis

System do szyci łąkotki stawowej, więcej niż jednym szwem bez opuszczania jamy stawu.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 86 200 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20 Nazwa: Zadanie 20 System do rekonstrukcji kości piętowej po jej złamaniu

1)Krótki opis

System do rekonstrukcji kości piętowej po jej złamaniu.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

15 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 38 550 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21 Nazwa: Zadanie 21 System do artrodezy stawu skokowego dolnego

1)Krótki opis

System do artrodezy stawu skokowego dolnego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 61 980 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22 Nazwa: Zadanie 22 System endoprotezy stawu kolanowego, związanej, modularnej, rotacyjnej

1)Krótki opis

System endoprotezy stawu kolanowego, związanej, modularnej, rotacyjnej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

10 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 175 000 SKK

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23 Nazwa: Zadanie 23 System do zaopatrzenia złamania okołoprotezowego

1)Krótki opis

System do zaopatrzenia złamania okołoprotezowego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT: 59 150 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24 Nazwa: Zadanie 24 System endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego, związanej (zawiasowej)

1)Krótki opis

System endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego, związanej (zawiasowej).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

10 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 223 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25 Nazwa: Zadanie 25 Endoproteza pierwotna biodra, bezcementowa, z głową tytanową

1)Krótki opis

Endoproteza pierwotna biodra, bezcementowa, z głową tytanową.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 340 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26 Nazwa: Zadanie 26 Igły sterylne

1)Krótki opis

Igły sterylne.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 75 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27 Nazwa: Zadanie 27 Endoproteza tytanowa, bezcementowa przynasadowa z artykulacją metal/polietylen.

1)Krótki opis

Endoproteza tytanowa, bezcementowa przynasadowa z artykulacją metal/polietylen.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

80 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 344 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28 Nazwa: Zadanie 28 Endoproteza tytanowa, bezcementowa przynasadowa z artykulacją ceramika/ceramika.

1)Krótki opis

Endoproteza tytanowa, bezcementowa przynasadowa z artykulacją ceramika/ceramika.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 128 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29 Nazwa: Zadanie 29 Endoproteza tytanowa, bezcementowa z artykulacją metal/polietylen.

1)Krótki opis

Endoproteza tytanowa, bezcementowa z artykulacją metal/polietylen.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

80 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 280 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30 Nazwa: Zadanie 30 System do pozyskiwania komórek macierzystych ze szpiku kostnego

1)Krótki opis

System do pozyskiwania komórek macierzystych ze szpiku kostnego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 50 700 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 31 Nazwa: Zadanie 31 Zestaw do pozyskiwania komórek macierzystych z tłuszczu

1)Krótki opis

Zestaw do pozyskiwania komórek macierzystych z tłuszczu.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 202 500 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 32 Nazwa: Zadanie 32 System do stabilizacji stawu łopatkowo-ramiennego wg metody LaterJet.

1)Krótki opis

System do stabilizacji stawu łopatkowo-ramiennego wg metody LaterJet.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

50 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 55 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:
Zadanie 1 Implant do rekonstrukcji więzadłowych stawu kolanowego – 1028,70 PLN
Zadanie 2 Śruba do mocowania przeszczepu ścięgna w kanale kostnym – 531,36 PLN
Zadanie 3 Drut kierunkowy do wprowadzania śruby do kanału kostnego – 9,07 PLN
Zadanie 4 Drut wiercący, kierunkowy do wyznaczania toru kanału kostnego – 32,24 PLN
Zadanie 5 Śruba tytanowa do mocowania przeszczepu ścięgna w kanale kostnym – 143,10 PLN
Zadanie 6 Wiertło kaniulowane do przygotowania kanału dla płytki korówkowej – 34,78 PLN
Zadanie 7 System do szycia łąkotki stawu kolanowego wg zasady all-inside – 943,92 PLN
Zadanie 8 System do leczenia rekonstrukcyjnego ubytków chrząstki stawowej pełnej grubości – 464,94 PLN
Zadanie 9 Dren kasetowy do pompy artroskopwej, jednorazowy- 397,44 PLN
Zadanie 10 Dren kasetowy do pompy artroskopowej, dobowy – 263,52 PLN
Zadanie 11 Dren jednorazowy do kasety dobowej – 199,26 PLN
Zadanie 12 Jednorazowe końcówki do shaver'a – 591,30 PLN
Zadanie 13 Elektrody do elektrycznego usuwania tkanek w środowisku wodnym – 249,48 PLN
Zadanie 14 Endoproteza pierwotna biodra, bezcementowa – 3952,80 PLN
Zadanie 15 Elementy ceramiczne endoprotezy pierwotnej biodra – 592,92 PLN
Zadanie 16 System endoprotezy kolana, rewizyjnej – 4860,00 PLN
Zadanie 17 Kotwica miękka, sznurkowa, przeznaczona do naprawy obrąbka barku lub biodra – 249,48 PLN
Zadanie 18 Wiertło dedykowane do kotwicy miękkiej – 247,86 PLN
Zadanie 19 System do szyci łąkotki stawowej, więcej niż jednym szwem bez opuszczania jamy stawu – 930,96 PLN
Zadanie 20 System do rekonstrukcji kości piętowej po jej złamaniu – 416,34 PLN
Zadanie 21 System do artrodezy stawu skokowego dolnego – 669,38 PLN
Zadanie 22 System endoprotezy stawu kolanowego, związanej, modularnej, rotacyjnej – 1890,00 PLN
Zadanie 23 System do zaopatrzenia złamania okołoprotezowego – 638,82 PLN
Zadanie 24 System endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego, związanej (zawiasowej) – 2408,40 PLN
Zadanie 25 Endoproteza pierwotna biodra, bezcementowa, z głową tytanową- 3672,00 PLN
Zadanie 26 Igły sterylne – 810,00 PLN
Zadanie 27 Endoproteza tytanowa, bezcementowa przynasadowa z artykulacją metal/polietylen.- 3715,20 PLN
Zadanie 28 Endoproteza tytanowa, bezcementowa przynasadowa z artykulacją ceramika/ceramika – 1382,40 PLN
Zadanie 29 Endoproteza tytanowa, bezcementowa z artykulacją metal/polietylen. – 3024,00 PLN
Zadanie 30 System do pozyskiwania komórek macierzystych ze szpiku kostnego – 547,56 PLN
Zadanie 31 Zestaw do pozyskiwania komórek macierzystych z tłuszczu – 2187,00 PLN
Zadanie 32 System do stabilizacji stawu łopatkowo-ramiennego wg metody LaterJet. 594,00 PLN
Wadium dla wszystkich zadań wynosi łącznie: 37 678,23.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.).

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj.:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według załącznika 5 do SIWZ;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – według załącznika 5 do SIWZ;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – według załącznika 5 do SIWZ;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp – według załącznika 5 do SIWZ;
6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – według załącznika 5 do SIWZ;
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części XI SIWZ ust. 4 pkt 1 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ustępie 5 powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 4 pkt 1, dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wykonawca składa oświadczenie – formularz ofertowy pkt. 10.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w niniejszym postępowaniu art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
Zamawiający przewiduje zastosowanie w niniejszym postępowaniu art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
Zamawiający przewiduje zastosowanie w niniejszym postępowaniu art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP.PN.11.2017

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

28.12.2017 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 28.12.2017 - 10:15

Miejscowość:

Świebodzin

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp. zdanie drugie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21.11.2017

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2017-11-23
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2017-11-23 10:00:37
Odwiedziny:62515

Wyszukiwarka