Przegląd okresowy urządzeń

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, nr sprawy ZP.ZO.49.2017

 

Przedmiotem zamówienia jest przegląd okresowy urządzeń

Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1) Przedmiotem zamówienia jest dokonanie przeglądu okresowego urządzeń znajdujących się w jednostce Zamawiającego tj.

a) myjnia 84 S/N: 18322,

b) sterylizator parowy 3270 S/N: 14073

c) sterylizator parowy 3690 S/N: 12362

d) myjnia AF 2.60 M.G SN: L08364148

 

3) Zapłata nastąpi po otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury VAT.

Jedynym kryterium wyboru oceny jest cena.

Pozostałe wymagania formalne wg załączonej umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym do zapytania Formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Ofertę ( oparafowany, podpisany i opieczętowany skan oferty )należy przesłać  do dnia 18.10.2017 r. do godz. 10:00 pocztą  e-mail  na adres przetargi@loro.pl  lub dostarczyć w zamkniętych kopertach do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin z dopiskiem: Oferta na usługę w zakresie przeglądu okresowego urządzeń. Nie otwierać do dnia 18.10.2017r do godz. 10:00

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

2. Wzór umowy - załącznik nr 2

 

Informacja o wyniku postępowania

Do dnia 18.10.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta, która została uznana za najkorzystniejszą: Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Medycznego ANMED Przychodzka Maria, ul. H. Kołłątaja 4, 62-035 Kórnik, cena brutto: 14 461,82 zł.

 

 

Załączniki

AutorJoanna Rosalska-Hutnik
Data wytworzenia:2017-10-11
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2017-10-20 10:18:46
Odwiedziny:68083

Wyszukiwarka