Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls EVO

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pod nazwą: Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap  oraz Impuls EVO.

Postępowanie oparciu o art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźniejszymi  zmianami)
   
Przedmiotem zamówienia jest nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls EVO.


Zakres i szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do niniejszego zaproszenia stanowiącym jego integralną części.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza, Spółka z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, piętro 1 , sekretariat w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 06.02.2017 r. do godz. 10:00

 

W odpowiedzi na wniosek informujmy, że Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 9.02.2017 r. do godz.10:00.

 

W związku z otrzymanym wnioskiem o udzielenie wyjaśnień do treści zaproszenia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.02.2017 r. do godz 10:00.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie zeskanowanej i podpisanej oferty drogą e-mail na adres przetargi@loro.pl do dnia 10.02.2017 r. do godz. 10:00

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2017-02-02
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2017-02-09 11:06:11
Odwiedziny:59294

Wyszukiwarka