Cykliczne dostawy lek├│w, ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych i substancji psychotropowych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w ┼Üwiebodzinie

Ogłoszenie nr 365516 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.

┼Üwiebodzin: Cykliczne dostawy lek├│w, ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych i substancji psychotropowych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w ┼Üwiebodzinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie og┼éoszenia: obowi─ůzkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zam├│wienie dotyczy projektu lub programu wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zam├│wienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt├│rych dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, kt├│re b─Öd─ů realizowa┼éy zam├│wienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö os├│b b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych

nie


Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia os├│b nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o kt├│rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, os├│b zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawc├│w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy

nie

Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, kt├│remu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania

nie

Informacje na temat podmiotu kt├│remu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania:
Post─Öpowanie jest przeprowadzane wsp├│lnie przez zamawiaj─ůcych

nie


Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, kt├│rzy wsp├│lnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt├│w wraz z danymi do kontakt├│w:

Post─Öpowanie jest przeprowadzane wsp├│lnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wsp├│lnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zam├│wie┼ä publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 29063000000, ul. ul. Zamkowa  1, 66-200   Świebodzin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 4750601, e-mail lco@loro.pl, faks 68 4750602.
Adres strony internetowej (URL): www.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Inny: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podzia┼é obowi─ůzk├│w mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wsp├│lnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wsp├│lnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (kt├│ry z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zam├│wienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zam├│wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokument├│w z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na kt├│rej zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunk├│w zam├│wienia

tak
www.loro.pl


Dost─Öp do dokument├│w z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny spos├│b:
Poczt─ů tradycyjn─ů, kurierem, osobi┼Ťcie do siedziby zamawiaj─ůcego-sekretariat
Adres:
ul. zamkowa 1, 66-200 Świebodzin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub format├│w plik├│w, kt├│re nie s─ů og├│lnie dost─Öpne

nie
Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zam├│wieniu przez zamawiaj─ůcego: Cykliczne dostawy lek├│w, ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych i substancji psychotropowych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w ┼Üwiebodzinie
Numer referencyjny: ZP.PN.22.2016
Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zam├│wienia: dostawy
II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych
Zam├│wienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich cz─Ö┼ŤciII.4) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam├│wienia s─ů cykliczne dostawy lek├│w, ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych i substancji psychotropowych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o. w ┼Üwiebodzinie. Szczeg├│┼éowy opis przedmiotu zam├│wienia, asortyment i szacunkowe ilo┼Ťci zawiera za┼é─ůcznik numer 5 – Formularz cenowy do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunk├│w Zam├│wienia. Okre┼Ťlone w za┼é─ůczniku nr 5 do SIWZ ilo┼Ťci s─ů wielko┼Ťci─ů szacunkow─ů, uzale┼╝nion─ů od ilo┼Ťci przyj─Ötych pacjent├│w, posiadanych ┼Ťrodk├│w finansowych oraz tre┼Ťci wynegocjowanych kontrakt├│w z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przes┼éanek, okre┼Ťlone w za┼é─ůczniku nr 5 do SIWZ szacunkowe ilo┼Ťci mog─ů ulec zmniejszeniu i mog─ů zosta─ç zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala. Niniejsze zam├│wienie obejmuje 2 pakiet – wg za┼é─ůcznika nr 5 do SIWZ - formularz cenowy. Dopuszczalne jest zaoferowanie innego leku ni┼╝ wskazany w formularzu cenowym, tzw. odpowiednika – lek r├│wnowa┼╝ny. Zamawiaj─ůcy wyra┼╝a zgod─Ö na zastosowanie leku r├│wnowa┼╝nego pod wzgl─Ödem sk┼éadu chemicznego i dawki lecz r├│┼╝ni─ůcego si─Ö postaci─ů przy zachowaniu tej samej drogi podania. Tabletka mo┼╝e mie─ç posta─ç dra┼╝etki, kapsu┼éki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej i odwrotnie. Ampu┼éka mo┼╝e mie─ç posta─ç fiolki i odwrotnie. Zamawiaj─ůcy wyra┼╝a zgod─Ö na zamian─Ö fiolki na ampu┼éko-strzykawk─Ö natomiast nie wyra┼╝a zgody na zamian─Ö ampu┼éko-strzykawki na fiolk─Ö. Dopuszczalne jest zaoferowanie towar├│w pakowanych inaczej ni┼╝ zosta┼éo to opisane w formularzu cenowym pod warunkiem zastosowania zbiorczego opakowania mniejszego od okre┼Ťlonego przez Zamawiaj─ůcego oraz prawid┼éowego przeliczenia przez Wykonawc─Ö swojej oferty odpowiednio do ilo┼Ťci okre┼Ťlonych w formularzu cenowym w zaokr─ůgleniu do pe┼énego opakowania w g├│r─Ö ( np. op./50 szt. = 2 x op./25 szt. lub np. op./50 szt. = 5 x op./12 szt.). W przypadku gdy lek znajduj─ůcy si─Ö w formularzu cenowym nie jest produkowany lub jest tymczasowo wycofany z produkcji i nie mo┼╝na zastosowa─ç odpowiadaj─ůcego mu zamiennika/odpowiednika nale┼╝y nie wycenia─ç danej pozycji formularza cenowego oraz zaznaczy─ç w danym wierszu „lek wycofany z produkcji – brak zamiennika”. W takim przypadku wykonawca musi za┼é─ůczy─ç o┼Ťwiadczenie producenta w j─Özyku polskim potwierdzaj─ůce fakt zaprzestania produkcji lub fakt tymczasowego zaprzestania produkcji leku na dzie┼ä sk┼éadania ofert. Je┼╝eli w opisie przedmiotu zam├│wienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – nale┼╝y przyj─ů─ç, ┼╝e wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie okre┼Ťlaj─ů parametry techniczne, eksploatacyjne, u┼╝ytkowe, co oznacza, ┼╝e Zamawiaj─ůcy dopuszcza z┼éo┼╝enie oferty w tej cz─Ö┼Ťci przedmiotu zam├│wienia o r├│wnowa┼╝nych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, u┼╝ytkowych i jako┼Ťciowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, kt├│ry powo┼éuje si─Ö na rozwi─ůzania r├│wnowa┼╝ne jest obowi─ůzany wykaza─ç, ┼╝e oferowany przez niego przedmiot zam├│wienia spe┼énia wymagania okre┼Ťlone przez Zamawiaj─ůcego. Przedmiot zam├│wienia oferowany przez Wykonawc─Ö musi spe┼énia─ç warunki dopuszczenia do obrotu i do u┼╝ywania okre┼Ťlone ustaw─ů z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z p├│┼║n. zm.). 2. Ponadto w ramach przedmiotu zam├│wienia i w jego cenie Wykonawca zobowi─ůzany jest do: a) dostawy przedmiotu zam├│wienia bezpo┼Ťrednio do wskazanego magazynu - Apteki Szpitalnej w poniedzia┼éki, ┼Ťrody i pi─ůtki wy┼é─ůcznie do godz. 11:00. Je┼╝eli Wykonawca przewiduje wysy┼éanie transportu tylko w okre┼Ťlone dni tygodnia (np. wtorki) wyklucza to mo┼╝liwo┼Ť─ç spe┼énienia powy┼╝szych wymaga┼ä. Towar pozostawiony poza aptek─ů uwa┼╝a si─Ö za niedostarczony zgodnie z umow─ů. b) termin realizacji poszczeg├│lnych dostaw nie mo┼╝e przekroczy─ç ….. dni roboczych (Wykonawca podaje w ofercie termin realizacji dostawy, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ 3 dni robocze) licz─ůc od dnia z┼éo┼╝enia zam├│wienia telefonicznego, faksem lub e-mailem, chyba ┼╝e w/w termin mija w dzie┼ä wolny od pracy wtedy zam├│wienie musi by─ç zrealizowane w nast─Öpny dzie┼ä roboczy z wy┼é─ůczeniem wtorku, czwartku i soboty. Za dni robocze Zamawiaj─ůcy uwa┼╝a poniedzia┼éek, ┼Ťrod─Ö i pi─ůtek. c) Wykonawca umo┼╝liwi r├│wnie┼╝ realizacj─Ö zam├│wienia na cito w terminie 24 godzin licz─ůc od chwili z┼éo┼╝enia zam├│wienia telefonicznego, faksem lub e-mailem. d) ka┼╝dy dokument rozliczeniowy ( faktura ) musi zawiera─ç nr umowy, kt├│rej dotyczy. e) w przypadku wymogu odsy┼éania faktur lub innych dokument├│w Wykonawca ponosi koszty przesy┼éek (tj. za┼é─ůcza kopert─Ö ze znaczkiem zwrotnym).

II.5) Główny kod CPV: 33600000-6

II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zam├│wienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:


(w przypadku um├│w ramowych lub dynamicznego systemu zakup├│w – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup├│w)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesi─ůcach: 12


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepis├│w
Okre┼Ťlenie warunk├│w: Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od opisu sposobu dokonywania oceny spe┼éniania warunk├│w w tym zakresie. Zamawiaj─ůcy dokona oceny spe┼éniania warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu w tym zakresie na podstawie o┼Ťwiadczenia o spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre┼Ťlenie warunk├│w: Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od opisu sposobu dokonywania oceny spe┼éniania warunk├│w w tym zakresie. Zamawiaj─ůcy dokona oceny spe┼éniania warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu w tym zakresie na podstawie o┼Ťwiadczenia o spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa
Okre┼Ťlenie warunk├│w: Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od opisu sposobu dokonywania oceny spe┼éniania warunk├│w w tym zakresie. Zamawiaj─ůcy dokona oceny spe┼éniania warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu w tym zakresie na podstawie o┼Ťwiadczenia o spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu.
Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawc├│w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk os├│b wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zam├│wienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych os├│b: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI

O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu
tak
O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteri├│w selekcji
tak

III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENT├ôW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KT├ôRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 2) Je┼╝eli wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument├│w, o kt├│rych mowa w cz─Ö┼Ťci XI SIWZ ust. 2 pkt. 1), sk┼éada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt├│rym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj─ůc odpowiednio, ┼╝e nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono jego upad┼éo┼Ťci. Dokument, o kt├│rym mowa powinien by─ç wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert. 3) Je┼╝eli w kraju, w kt├│rym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt├│rej dokument dotyczy, nie wydaje si─Ö dokument├│w, o kt├│rych mowa w punkcie 3) powy┼╝ej zast─Öpuje si─Ö je dokumentem zawieraj─ůcym odpowiednio o┼Ťwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os├│b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o┼Ťwiadczenie osoby, kt├│rej dokument mia┼é dotyczy─ç, z┼éo┼╝one przed notariuszem lub przed organem s─ůdowym, administracyjnym albo organem samorz─ůdu zawodowego lub gospodarczego w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o kt├│rym mowa powinien by─ç wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert. Je┼╝eli dokumenty , o kt├│rych mowa powy┼╝ej w ust. 2 pkt. 1),2),3), dost─Öpne s─ů w formie elektronicznej pod okre┼Ťlonymi adresami internetowymi og├│lnodost─Öpnych i bezp┼éatnych baz danych, wykonawca wskazuje te dokumenty wraz z adresami stron internetowych – formularz ofertowy pkt. 11

III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENT├ôW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KT├ôRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNK├ôW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENT├ôW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KT├ôRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

O┼Ťwiadczenie ┼╝e,oferowane wyroby musz─ů by─ç dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym prawem. Na t─ů okoliczno┼Ť─ç koniecznym jest z┼éo┼╝enie o┼Ťwiadczenia Wykonawcy, ┼╝e oferowane przez niego wyroby s─ů dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa i posiadaj─ů aktualne ┼Ťwiadectwa rejestracji, a ┼Ťwiadectwa te zostan─ů udost─Öpnione na ka┼╝de ┼╝─ůdanie Zamawiaj─ůcego – Za┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pkt. 4.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wype┼éniony i podpisany formularz ofertowy, stanowi─ůcy za┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ,2) wype┼éniony i podpisany formularz cenowy, stanowi─ůcy za┼é─ůcznik nr 5 do SIWZ, 2) o┼Ťwiadczenia – za┼é─ůcznik nr 2 i 3, 3) pe┼énomocnictwa (je┼╝eli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam├│wienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam├│wienia:

nie


IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalog├│w elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalog├│w elektronicznych:

nie
Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalog├│w elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalog├│w elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc├│w, kt├│rzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc├│w
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawc├│w:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup├│w:

Umowa ramowa b─Ödzie zawarta:

Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestnik├│w umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zam├│wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup├│w:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalog├│w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup├│w:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Nale┼╝y wskaza─ç elementy, kt├│rych warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zam├│wienia:
nie
Nale┼╝y poda─ç, kt├│re informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia:
Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos├│b post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä):
Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä:
Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawc├│w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap├│w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Czy wykonawcy, kt├│rzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu: nie
Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

Standardowy termin realizacji dostawy

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt├│rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, kt├│re musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zam├│wienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etap├│w negocjacji (w tym liczb─Ö etap├│w):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko┼Ťci nagr├│d dla wykonawc├│w, kt├│rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody:

Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania:

Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä: nie
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etap├│w dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam├│wienia definiuj─ůce minimalne wymagania, kt├│rym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty:

Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri├│w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk├│w zam├│wienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt├│rej b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt├│rej jest dost─Öpny opis przedmiotu zam├│wienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawc├│w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych:

Spos├│b post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä:

Informacje o liczbie etap├│w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Wykonawcy, kt├│rzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, kt├│re zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zam├│wienia publicznego, albo og├│lne warunki umowy, albo wz├│r umowy:


Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie kt├│rej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszystkie zmiany niniejszej umowy dokonywane b─Öd─ů na pi┼Ťmie w poprzez sporz─ůdzenie aneksu do umowy pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci, z zastrze┼╝eniem ust.2 oraz ust.5 poni┼╝ej. 2.Dla zmiany danych Dostawcy lub Zamawiaj─ůcego, w tym danych teleadresowych, nazwy czy te┼╝ formy prawnej kt├│rejkolwiek ze Stron wystarczaj─ůce jest pisemne powiadomienie o zaistnia┼éej zmianie wys┼éane drugiej Stronie za potwierdzeniem odbioru. Do chwili skutecznego powiadomienia o w/w zmianie wszelkie dane Stron uj─Öte w niniejszej umowie uznaje si─Ö za aktualne. 3.Strona wnosz─ůca o zmian─Ö inicjuje zmian─Ö pisemnie podaj─ůc uzasadnienie zmiany. 4.Zamawiaj─ůcy, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam├│wie┼ä publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przewiduje zmiany postanowie┼ä niniejszej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie, kt├│rej dokonano wyboru Dostawcy w zakresie: a) zmiany wynagrodzenia Dostawcy w przypadku zmiany: - stawek podatkowych i celnych, - urz─Ödowej zmiany cen lek├│w, je┼╝eli zmiany te b─Öd─ů mia┼éy wp┼éyw na koszty wykonania zam├│wienia przez Dostawc─Ö. 5. Zmiany wynikaj─ůce z ust. 4 pkt. a nie wymagaj─ů aneksu do umowy a jedynie pisemnej informacji i b─Öd─ů obowi─ůzywa┼éy od daty ich obowi─ůzywania wynikaj─ůcych z odpowiednich ustaw.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos├│b udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy):

┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21/12/2016, godzina: 09:00,
Skr├│cenie terminu sk┼éadania wniosk├│w, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zam├│wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem):
nie
Wskaza─ç powody:

J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodk├│w z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt├│re mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zam├│wienia: nie
IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zam├│wie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt├│re zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zam├│wienia, nie zosta┼éy mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Za┼é─ůczniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2016-12-13
Osoba udost─Öpniaj─ůca:Robert ┼üobanowski
Data udost─Öpnienia:2016-12-13 12:15:04
Odwiedziny:57926

Wyszukiwarka