Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania do planowania przymiarowego zabiegów ortopedycznych wraz usługami towarzyszącymi do Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. Nr sprawy ZP.ZO.68.2016

Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki zgodne z załącznikiem pn. Opis przedmiotu zamówienia a zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w załączonym do zaproszenia Projekcie umowy.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy dołączy do oferty wszystkie wymagane w nich dokumenty, załączniki i oświadczenia ( jeżeli dotyczy).

Zamawiający zakłada możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do wymaganych po ich zaakceptowaniu.

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert - 100 % cena.

Oferty należy przesłać lub złożyć osobiście na załączonym do zaproszenia formularzu ofertowym w sekretariacie Zamawiającego do dnia 15.12.2016 r. do godz. 12:00.

Z dopiskiem: „Oferta na dostawę oprogramowania do planowania przymiarowego zabiegów ortopedycznych”.

Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty pocztą e-mail na adres przetargi@loro.pl

 

Kontakt: Robert Łobanowski: przetargi@loro.pl

 

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Projekt umowy

3. Formularz ofertowy

 

 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.12.2016 r. do godz. 10:00.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

W wyniku ogłoszonego zaproszenia do wyznaczonego terminu, tj. 20.12.2016 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta:

 - Agfa Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa z ceną brutto: 35 640,00 PLN, którą zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą.
 

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2016-12-09
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-12-22 15:58:11
Odwiedziny:59717

Wyszukiwarka