Dostawa oprogramowania do planowania przymiarowego zabiegów ortopedycznych wraz z usługami towarzyszącymi do Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowanie do planowania przymiarowego zabiegów ortopedycznych wraz z usługami towarzyszącymi do Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. Nr sprawy ZP.ZO.58.2016

 

Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki zgodne z załącznikiem pn. Opis przedmiotu zamówienia a zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w załączonym do zaproszenia Projekcie umowy.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy dołączy do oferty wszystkie wymagane w nich dokumenty, załączniki i oświadczenia ( jeżeli dotyczy).

Zamawiający zakłada możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do wymaganych po ich zaakceptowaniu.

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert - 100 % cena.

Oferty należy przesłać lub złożyć osobiście na załączonym do zaproszenia formularzu ofertowym w sekretariacie Zamawiającego do dnia 21.09.2016 r. do godz. 12:00.

Z dopiskiem: „Oferta na dostawę oprogramowanie do planowania przymiarowego zabiegów ortopedycznych”.

Kontak z Zamawiajacym: e-mail:przetargi@loro.pl 

 

W związku z zapytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą mailową na adres: przetargi@loro.pl do dnia 21.09.2016 r. do godz. 12:00. Oryginały należy dosłać drogą pocztową.

 

W związku z koniecznością udzielania wyjaśnień do niniejszego postępowania Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 23.09.2016 r. do godz. 12:00.

 

Zamawiający informuje, że ponownie wydłuża termin składania ofert do 28.09.2016 r. do godz. 12:00.

 

UWAGA! Zamawiający informuje, że ponownie wydłuża termin składania ofert do 03.10.2016 r do godz. 12:00.

 

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Projekt umowy

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2016-09-13
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-09-27 08:39:18
Odwiedziny:57601

Wyszukiwarka