Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy w Lubuskim Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. - nr sprawy ZP.ZO.44.2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy tj. stężenia w powietrzu: gazów anestetycznych (Sewofluran i Podtlenek azotu ) i chloru (zwanych dalej "Pomiarami") w zakresie wynikającym z treści zaproszenia do składania ofert oraz załączonego projektu umowy.

Zakres pomiarów:
Zadanie 1. Stężenie chloru w powietrzu.
Miejsce: Pomieszczenie hydroterapii.

Zadanie 2. Gazy anestetyczne: Sewofluran i Podtlenek azotu.
Miejsce: 2 sale operacyjne.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia 14.07.2016 r. do godz. 10:00. Z dopiskiem „Oferta na wykonanie pomiarów czynników szkodliwych”. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres przetargi@loro.pl.
Ofertę należy przesłać na załączonym do zaproszenia formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami, tj. kopią uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy potwierdzoną za zgodność przez Wykonawcę.

W związku z brakiem ofert Zamawiający dnia 14-07-2016 r. unieważnia postępowanie.

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2016-07-07
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-07-14 13:01:40
Odwiedziny:63009

Wyszukiwarka