Ochrona osób i mienia Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o. w Świebodzinie

Świebodzin: Ochrona osób i mienia Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o. w Świebodzinie
Numer ogłoszenia: 113255 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o. , ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, faks 068 475 06 02.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o. w Świebodzinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) ochrona osób i mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie w okresie 12 miesięcy na stanowisku tzw. Portierni. b) ochrona osób i mienia w siedzibie Zamawiającego w Świebodzinie w okresie 12 miesięcy na stanowisku tzw. brama wjazdowa od ul. Szpitalnej. ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW WYKONAWCY 1. Pracownicy ochrony podlegają w czasie pełnienia służby: - Pracodawcy lub upoważnionej przez niego osobie, - Osobie upoważnionej przez Zamawiającego wskazanej w umowie. 2. Do zadań (obowiązków) pracowników ochrony w czasie pełnienia służby na stanowisku tzw. Portierni należy: 1) ochrona obiektu, pomieszczeń i urządzeń przed dostępem do nich osób nieupoważnionych; 2) zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach ochranianego obiektu; 3) ochrona mienia znajdującego się na chronionym obszarze przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem; 4) zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego na terenie obiektu oraz powiadomienie osoby upoważnionej przez Zamawiającego o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku; 5) niezwłoczne powiadomienie osoby upoważnionej przez Zamawiającego oraz organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektu i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania; 6) reagowanie na wszelkie przypadki zakłócania porządku na terenie całego obiektu. 3. Do obowiązków pracownika ochrony na stanowisku tzw. Portierni w szczególności należy: 1) nie opuszczanie wyznaczonego posterunku bez przekazania obowiązków zmiennikowi lub bez zgody przełożonych, za wyjątkiem dostarczania materiałów do laboratorium szpitala Nowy Szpital Sp. z o.o. przy ul. Młyńskiej 6 w Świebodzinie oraz odbierania wyników badań. 2) dostarczanie materiałów do laboratorium szpitala Nowy Szpital Sp. z o.o. przy ul. Młyńskiej 6 w Świebodzinie oraz odbierania wyników badań na zlecenie pracownika laboratorium lub lekarza dyżurnego. 3) przestrzeganie ustaleń zawartych w zarządzeniach i innych przepisach dotyczących ochranianego obiektu; 4) wykonywanie innych zadań związanych z ochroną budynku i osób, doraźnie zleconych przez przełożonych i osoby upoważnionej przez Zamawiającego, 5) w przypadku zaistnienia sytuacji stanowiących zagrożenie dla mienia Zamawiającego podejmowanie interwencji zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie osób i mienia oraz zasad stanu wyższej konieczności i obrony koniecznej; korzystanie z pomocy załóg interwencyjnych zgodnie z przyjętymi u Wykonawcy procedurami; 6) w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 5, niezwłocznie powiadomić wszelkimi dostępnymi środkami odpowiednie służby publiczne, dyżurnego pracownika Wykonawcy i osobę upoważnioną przez Zamawiającego 7) prowadzenie dokumentacji i odnotowywanie w niej wszelkich zdarzeń, stwierdzonych nieprawidłowości, braków, usterek, a w przypadku, gdy godzą one w bezpieczeństwo ochranianego obiektu, niezwłoczne meldowanie o tym przełożonym i osobie upoważnionej przez Zamawiającego 8) odnotowywanie przebiegu służby w Książce pełnienia służby; wpisy powinny zawierać opisy zdarzeń oraz ich uczestników i podjętych czynności; notatki w Książce pełnienia służby mają być czytelne; Książkę pełnienia służby można udostępniać wyłącznie osobom upoważnionym (przez Zamawiającego lub kierownictwu Pracodawcy); Książka pełnienia służby powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla osób postronnych; 9) udzielanie niezbędnych informacji interesantom, 10) rejestrowanie nazwisk i komórek organizacyjnych osób przebywających na terenie obiektu po godzinach pracy; 11) wydawanie kluczy do pomieszczeń zgodnie z Instrukcją obiegu kluczy 12) monitorowanie oraz reagowanie na wskazania systemów wspomagających ochronę fizyczną; 13) przeprowadzanie kontroli stanu zabezpieczenia budynku i pomieszczeń pod względem przeciwpożarowym, dostania się osób niepowołanych, skuteczności zamknięć okien i drzwi (obchody co najmniej raz w ciągu godziny) po zamknięciu budynków i pomieszczeń oraz opuszczeniu ich przez pracowników Zamawiającego 14) działania zapobiegawczo-informacyjne w przypadku powstania innych szkód np.: zalanie pomieszczeń, itp.; 15) utrzymywanie w czystości portierni i terenu przy wejściu głównym; 16) sumienne i dokładne wykonywanie zadań służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia ochranianego obiektu; 17) przestrzeganie zasad należytego zachowania się na służbie oraz dbanie o swój wygląd zewnętrzny (czyste jednolite umundurowanie, posiadanie w widocznym miejscu identyfikatora itp.); 18) przekazanie służby następuje z chwilą przyjęcia obowiązków przez pracownika ochrony z innej zmiany; 19) informowanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego i swoich przełożonych o wszystkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w trakcie pełnienia służby, mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników i ochronę obiektu; 20) ścisłe przestrzeganie dyscypliny pracy. 21) pomoc pacjentom przy obsłudze windy ( Wykonawca zadba o przeszkolenie pracowników ochrony w zakresie obsługi windy). 4. Do zadań (obowiązków) pracowników ochrony w czasie pełnienia służby na stanowisku - brama wjazdowa od ul. Szpitalnej należy: 1) kontrola osób wjeżdżających na teren LCO Sp. z o. o. oraz osób wyjeżdżających. 2) pobieranie opłat za wjazd i parkowanie na terenie LCO Sp. z o.o. wg zasad i stawek określonych przez Zamawiającego, przy użyciu kasy fiskalnej powierzonej przez Zamawiającego. 3) nadzorowanie parkingu, 4) ochrona obiektu, pomieszczeń i urządzeń przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, 5) wykonywanie innych zadań związanych z ochroną budynku i osób, doraźnie zleconych przez przełożonych i osoby upoważnionej przez Zamawiającego, 6) informowanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego i swoich przełożonych o wszystkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w trakcie pełnienia służby, mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników i ochronę obiektu; 7) stanowisko - brama wjazdowa od ul. Szpitalnej wymaga obecności pracownika ochrony w dni robocze od poniedziałku do piątku tylko w godzinach od 6:00 do 18:00. 5. W czasie pełnienia służby pracownicy ochrony działają zgodnie z zasadami stanu wyższej konieczności i obrony koniecznej oraz właściwymi przepisami regulującymi wykonywanie usług ochrony pamiętając, że dobrem najwyższym jest życie człowieka.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·          

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga załączenia przez Wykonawcę: - ważnej koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę: - wykonania lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania co najmniej 2 usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów o wartości co najmniej 75 000 zł brutto każda.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę: - opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty;2. wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;3. w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 95

·         2 - Liczba usł. ochr. wykonanych przez Wykonawcę w okr. 3 lat a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie powyżej kwoty 75000,00 - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Strony dopuszczają zmiany Umowy w przypadku: a)zmiany danych, w tym teleadresowych bądź formy prawnej Wykonawcy lub Zamawiającego, b)zmiany stawki podatku od towarów i usług. 2. Zmiany wynikające z ust. 1 pkt. a) i b) nie wymagają aneksu do umowy, a jedynie pisemnej informacji i będą obowiązywały odpowiednio od daty doręczenia drugiej Stronie informacji o zmianie o której mowa ust. 1 pkt. a) oraz od daty obowiązywania zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt b), wynikającej z odpowiednich ustaw.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin,sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2016-06-30
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-06-30 14:35:03
Odwiedziny:60781

Wyszukiwarka