Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls wraz z wdrożeniem wydruku recept w systemie Eskulap.

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pod nazwą: usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap  oraz Impuls wraz z  wdrożeniem wydruku recept w systemie Eskulap.

Postępowanie oparciu o art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
   
Przedmiotem zamówienia jest:
1. nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls 4.
2. Wdrożenie  wydruku recept w systemie Esculap – w ramach zadania nr 2 Wykonawca wdroży i  przeszkoli pracowników Zamawiającego oraz dostarczy odpowiednie licencje jeżeli posiadanie ich okaże się warunkiem koniecznym oraz uwzględni moduł recept w umowie dotyczącej serwisu, o którym mowa w zadaniu nr 1 powyżej.

Zakres i szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do Umowy  stanowiącym jej integralną części.
Wykonawca musi spełnić warunki wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia oraz pozostałych dokumentów, które stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza, Spółka z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, piętro 1 , sekretariat w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 1.06.2016 r. do godz. 10:00

3.06.2016 r.

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta: Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o., ul. Lutycka 95, 61-478 Poznań, która została uznana za najkorzystniejszą otrzymując 100 pkt w jedynym kryterium ceny.  Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana nie wcześniej niż 6.06.2016 r.

 

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2016-05-23
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-06-03 14:34:57
Odwiedziny:63190

Wyszukiwarka