Wynajem fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz oblożeń operacyjnych wielorazowego użytku dla LCO Sp. z o. o. w Świebodzinie - II postępowanie

Świebodzin: Wynajem fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych wielorazowego użytku dla LCO Sp. z o. o. w Świebodzinie - II postępowanie
Numer ogłoszenia: 64366 - 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o. , ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, faks 068 475 06 02.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych wielorazowego użytku dla LCO Sp. z o. o. w Świebodzinie - II postępowanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wynajem fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych wielorazowego użytku. 2.1. Charakterystyka usługi oraz obowiązki Wykonawcy: a) wykonawca zapewni dostawę fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych w postaci sterylnych wyrobów medycznych, przeznaczonych do bezpośredniego użycia na sali operacyjnej zgodnie ze szczegółową charakterystyką opisaną w załączniku nr 7. b) wykonawca zapewni pranie fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych w procesie prania zapewniającym dezynfekcję (spełniającym wymagania przewidziane dla prania bielizny szpitalnej), c) wykonawca zapewni regularną kontrolę fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych, d) wykonawca zapewni sterylizację fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych, e) wykonawca zapewni dostawę czystych oraz odbiór użytych fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych nie częściej niż co 72 godziny liczone od chwili złożenia poprzedniego zamówienia. f) użyte podczas zabiegów brudne fartuchy operacyjne, odzież operacyjna oraz obłożenia operacyjne będą zapakowane przez personel Zamawiającego w worki z tkaniny poliestrowej oraz umieszczone w metalowych kontenerach należących do Wykonawcy, g) fartuchy operacyjne, odzież operacyjna oraz obłożenia operacyjne po zabiegach skażonych będą zapakowane do specjalnie oznakowanych worków i umieszczone w metalowych kontenerach należących do Wykonawcy, h) worki z tkaniny poliestrowej oraz specjalnie oznakowane worki do fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych skażonych dostarczy Wykonawca w ilości zależnej od potrzeb Zamawiającego, i) wykonawca zapewni mycie i dezynfekcję kontenerów we własnym zakresie, j) wykonawca musi dysponować środkami transportu przystosowanymi do przewozu brudnych w tym również skażonych fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych oraz środki transportu przystosowane do przewozu produktów sterylnych, k) fartuchy operacyjne, odzież operacyjna oraz obłożenia operacyjne muszą być dostarczane w metalowych kontenerach zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 7. l) wykonawca dostarczy na czas trwania usługi dodatkowe materiały takie jak zbieracze do prania, zamykane metalowe kontenery do przechowywania worków z gotowymi do użycia produktami, m)opakowanie i oznakowanie fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych muszą spełniać wymagania dyrektywy medycznej MDD 93/42/EWG oraz normy PN-EN 868. Zestawy fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych muszą być dodatkowo zapakowane próżniowo w folię w celu zabezpieczenia ich w czasie transportu. 2.2. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione kombinacje opakowań: a) opakowanie składające się z dwóch worków foliowych wg normy PN-EN 868-5, b) opakowanie z papieru do sterylizowania wg normy PN-EN 868-2 dodatkowo próżniowo zapakowane w folię w celu zabezpieczenia zestawów odzieży operacyjnej w czasie transportu oraz magazynowania. 2.3. Opis norm: a) PN-EN 868-2:2001 Materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobów medycznych przeznaczonych do sterylizacji. Część 2 Materiały opakowaniowe do sterylizacji - Wymagania i metody badań. b) PN-EN 868-5:2001/AC:2002 Materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobów medycznych przeznaczonych do sterylizacji. Część 5 Torebki zgrzewalne z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy papierowo - foliowe - Wymagania i metody badań. 3. Przedmiot zamówienia stanowi jedno niepodzielne zadanie. 4. Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz.679 z późn. zm.).

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·          

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) deklarację zgodności procesów przygotowania wyrobów medycznych z dyrektywą medyczną MDD 93/42/EWG. 2) certyfikat EN ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością 3) kartę techniczną tkaniny wystawioną przez producenta tkaniny 4) certyfikat Intex RABC Certyfikat EN ISO14065 - Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażania mikrobiologicznego. 5) Certyfikat EN 13485 System zarządzania jakością przygotowania produktów Medycznych 6) dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą lub karta techniczna tkaniny potwierdzające zgodność tkaniny z normą PN-EN 13795 (dotyczy fartuchów chirurgicznych i zestawów obłożeń) 7) deklarację zgodności (dotyczy fartuchów chirurgicznych i zestawów obłożeń

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 90

·         2 - Standardowy termin realizacji dostawy - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszystkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie w poprzez sporządzenie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust.2 oraz ust.10 poniżej. 2.Dla zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym danych teleadresowych, nazwy czy też formy prawnej którejkolwiek ze Stron wystarczające jest pisemne powiadomienie o zaistniałej zmianie wysłane drugiej Stronie za potwierdzeniem odbioru. Do chwili skutecznego powiadomienia o ww zmianie wszelkie dane Stron ujęte w niniejszej umowie uznaje się za aktualne. 3.Strona wnosząca o zmianę inicjuje zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy. 4.Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a) wydłużenia terminu realizacji umowy, w przypadku gdy niewykorzystane zostały ilości Odzieży w pierwotnym okresie, nie dłużej jednak niż na okres 48 miesięcy łącznie; b) dokonywania zmian ilościowych Odzieży w poszczególnych pakietach, tj. zwiększenia ilości Odzieży w pakietach, których ilość została wyczerpana i tym samym zmniejszenia ilości w pozostałych pakietach w ramach umowy zawartej z Wykonawcą i do wysokości wartości niniejszej umowy. Zmiany powyższe mogą być wprowadzone w związku z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego wynikającymi z bieżących potrzeb, czego nie dało się przewidzieć w chwili przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia. Na tej podstawie Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym sporządzi formularz cenowy określający zaistniałe zmiany ilościowe uwzględniając zużytą i pozostałą do zużycia Odzież c) dostawy Odzieży wynikającej z zawartej umowy po niższej cenie jednostkowej, jeżeli nastąpiło obniżenie ceny przez producenta lub Wykonawcę, d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: - stawki podatku od towarów i usług, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5.Celem dokonania zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt d Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przy czym zobowiązany jest także do przedłożenia wraz z wnioskiem dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności a)szczegółowej kalkulacji proponowanej zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wykazania adekwatności propozycji do zmiany kosztów wykonania umowy, b)innych dokumentów, w tym kopii umów z pracownikami realizujących zamówienie a także potwierdzenie zgłoszenia ww osób do ubezpieczeń. 6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku i dokumentów, o których mowa w ust. 5 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów. 7. W terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemne stanowisko w przedmiocie złożonego wniosku. Za dzień przekazania stanowiska Strony uznają dzień wysłania pisma na adres Wykonawcy. 8. W przypadku wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 pkt d na koszty wykonania zamówienia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę jego projektu Zamawiającemu. 9. Prawo żądania zmiany wysokości wynagrodzenia przysługuje także Zamawiającemu. Ust. 5-8 powyżej stosuje się odpowiednio. 10. Zmiany wynikające z ust. 4 pkt d tiret pierwsze nie wymagają aneksu do umowy a jedynie pisemnej informacji i będą obowiązywały od daty ich obowiązywania wynikających z odpowiednich ustaw.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, Dział Zamówień Publicznych..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2016 godzina 09:00, miejsce: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin,sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2016-03-22
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-03-22 10:53:11
Odwiedziny:78686

Wyszukiwarka