Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls wraz z wdrożeniem wydruku recept w systemie Eskulap-II postępowanie

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pod nazwą: usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls wraz z wdrożeniem wydruku recept w systemie Eskulap-II postepowanie

Postępowanie w oparciu o art. 4 pkt 8. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „ Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls 4.

2. Wdrożenie  wydruku recept w systemie Esculap – w ramach zadania nr 2 Wykonawca wdroży i  przeszkoli pracowników Zamawiającego oraz dostarczy odpowiednie licencje jeżeli posiadanie ich okaże się warunkiem koniecznym oraz uwzględni moduł recept w umowie dotyczącej serwisu, o którym mowa w zadaniu nr 1 powyżej.

Zakres i szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do Umowy  stanowiącym jej integralną części .

Wykonawca musi spełniać warunki wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia oraz pozostałych dokumentów, które stanowią załącznik do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Lubuskie Centrum Ortopedii im, dr. Lecha Wierusza sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, piętro 1, sekretariat w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.03.2016 r. do godz. 11:00

Zamawiający z dniem 06.04.2016 . unieważnia niniejsze postępowanie - nie złożono żadnej oferty.

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2016-03-17
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-04-07 08:05:19
Odwiedziny:77995

Wyszukiwarka