Cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych.

Polska-Świebodzin: Implanty ortopedyczne

2016/S 045-073518

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zamkowa 1
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych, Sekretariat
Osoba do kontaktów: Robert Łobanowski
66-200 Świebodzin
POLSKA
Tel.: +48 684750601
E-mail: przetargi@loro.pl
Faks: +48 684750602

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.loro.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: podmiot prawa handlowego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

Kod NUTS PL432

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia są Cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych z podziałem na 26 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późn. zm.).

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100, 33169000, 33162000, 33100000, 33141750, 33140000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie składa się 26 niepodzielnych zadań. Obejmuje cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych, szkolenia, wyposażenie w niezbędne napędy oraz instrumentarium do wykonywania zabiegów.
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 297 762 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1. Endoproteza stawu kolanowego pierwotna, całkowita, kłykciowa, hybrydowa; udo mocowane bezcementowo; piszczel mocowana na cemencie kostnym

1)Krótki opis

Endoproteza stawu kolanowego pierwotna, całkowita, kłykciowa, hybrydowa; udo mocowane bezcementowo; piszczel mocowana na cemencie kostnym.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

250 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2. Endoproteza stawu kolanowego pierwotna, całkowita, kłykciowa, mocowanie udowe na cemencie kostnym lub bezcementowo; element udowy z metalu ZrNb; piszczel mocowana na cemencie kostnym

1)Krótki opis

Endoproteza stawu kolanowego pierwotna, całkowita, kłykciowa, mocowanie udowe na cemencie kostnym lub bezcementowo; element udowy z metalu ZrNb; piszczel mocowana na cemencie kostnym.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

40 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3. System generatora plazmowego z możliwością usuwania tkanki docelowej

1)Krótki opis

System generatora plazmowego z możliwością usuwania tkanki docelowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

200 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4. Implanty do szycia łąkotki

1)Krótki opis

Implanty do szycia łąkotki.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

300 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5. Zestaw do szycia łąkotek metodą inside-out

1)Krótki opis

Zestaw do szycia łąkotek metodą inside-out.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

90 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6. System do stabilizacji przez skórnej kręgosłupa

1)Krótki opis

System do stabilizacji przez skórnej kręgosłupa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

130 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie 7. Zestaw do anatomicznej plastyki trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych w OSTEOPOROZIE

1)Krótki opis

Zestaw do anatomicznej plastyki trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych w OSTEOPOROZIE.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie 8. Implanty do osteotomii korekcyjnej kości piętowej

1)Krótki opis

Implanty do osteotomii korekcyjnej kości piętowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

15 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Zadanie 9. Implanty do osteotomii korekcyjnej przynasady dalszej kości piszczelowej

1)Krótki opis

Implanty do osteotomii korekcyjnej przynasady dalszej kości piszczelowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

10 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Zadanie 10. Rama przestrzenna do korekcji deformacji kończyn – stabilizator zewnętrzny Ilizarowa

1)Krótki opis

Rama przestrzenna do korekcji deformacji kończyn – stabilizator zewnętrzny Ilizarowa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

1 Obręcze 1/2 koła z kompozytów węglowych. Grubość 6 mm. Dostępne średnice do wyboru w mm: 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 240 – 40 szt
2 Obręcze 5/8 koła z kompozytów węglowych. Dostępne średnice do wyboru w mm: 80, 130, 150, 160, 180, 200 – 3 szt
3 Płyta do stopy z kompozytów węglowych w rozmiarach: 80 lub 160 mm długości. Dostępne średnice do wyboru w mm: 100, 120, 140, 160, 180 – 3 szt
4 Podpory teleskopowe z podziałką z możliwością kompresji/dystrakcji. Rozmiar: 100 mm + 40 mm dystrakcji. – 8 op
5 Podpory teleskopowe z podziałką z możliwością kompresji/dystrakcji. Rozmiar: 150 mm + 70 mm dystrakcji. – 8 op
6 Słupki żeńskie 2,3 lub 4 otworowe do wyboru – 30 szt
7 Słupki męskie 2,3 lub 4 otworowe do wyboru – 30 szt
8 Pręty gwintowane 100 mm (5 szt w opakowaniu) – 3 szt
9 Pręty gwintowane 120 mm (5 szt w opakowaniu) – 3 szt
10 Pręty gwintowane 150 mm (5 szt w opakowaniu) – 5 op
11 Pręty gwintowane 200 mm (5 szt w opakowaniu) – 5 op
12 Pręty gwintowane 250 mm (5 szt w opakowaniu) – 4 op
13 Wkręty mocujące do pinów od 3 do 6 mm (5 szt w opakowaniu) – 3 op
14 Kostki mocujące typu „Rancho” 1-otworowe – 8 szt
15 Kostki mocujące typu „Rancho” 2-otworowe – 8 szt
16 Kostki mocujące typu „Rancho” 3-otworowe – 8 szt
17 Kostki mocujące typu „Rancho” 4-otworowe – 8 szt
18 Kostki mocujące typu „Rancho” 5-otworowe – 8 szt
19 Tuleja centrująca 4, 5 lub 6 mm do kostek Rancho – 8 szt
20 Śruba blokująca (10 szt w opakowaniu) – 4 op
21 Śruby mocujące do wyboru 8; 10; 16; 20 mm (20 szt w opakowaniu) – 5 op
22 Nakrętki 10 mm (20 szt w opakowaniu) – 5 op
23 Nakrętki cienkie (20 szt w opakowaniu) – 3 op
24 Podkładki 2x14 mm (20 szt w opakowaniu) – 3 op
25 Podkładki stożkowe (20 kpl w opakowaniu) – 3 kpl
26 Sruby do stabilizacji i napinania drutów Kirschnera z nacięciem (20 szt w opakowaniu) – 10 op
27 Łuk udowy z kompozytu o kącie 90 – 120 stopni – 6 szt
28 Płytki łączące do łuków udowych – 12 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Zadanie 11.Implant zaopatrzony w nić usp 2 zagięte na końcu ,do naprawy więzadła podeszwowego, zaopatrzony w igłę z rowkiem na czubku umożliwiającą bezpieczne przeszycie tkanki

1)Krótki opis

Implant zaopatrzony w nić usp 2 zagięte na końcu ,do naprawy więzadła podeszwowego, zaopatrzony w igłę z rowkiem na czubku umożliwiającą bezpieczne przeszycie tkanki.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

6 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Zadanie 12. Drut prowadzący z o średnicy 1,1 mm z oczkiem nitinolowym na końcu drutu

1)Krótki opis

Drut prowadzący z o średnicy 1,1 mm z oczkiem nitinolowym na końcu drutu.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

10 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: Zadanie 13. Narzędzie do przeszywania tkanek miękkich w trzech rozmiarach o długości 15 cm zaopatrzone w pleciony drut nitinolowy

1)Krótki opis

Narzędzie do przeszywania tkanek miękkich w trzech rozmiarach o długości 15 cm zaopatrzone w pleciony drut nitinolowy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

15 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: Zadanie 14. Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem + koce ogrzewające kompatybilne z urządzeniem

1)Krótki opis

Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem + koce ogrzewające kompatybilne z urządzeniem.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

Urządzenie 1 szt.
— koce na górną i dolną część ciała – 360 szt.
— koce z dostępem operacyjnym umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu na kręgosłupie – 144 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: Zadanie 15. Pompa Infuzyjna

1)Krótki opis

Pompa Infuzyjna.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

4 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: Zadanie 16. Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego implantowana rzez skórnie do leczenia przepuklin dyskowych kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym

1)Krótki opis

Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego implantowana rzez skórnie do leczenia przepuklin dyskowych kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17 Nazwa: Zadanie 17. Specjalistyczny taśma do zabiegów ortopedycznych

1)Krótki opis

Specjalistyczny taśma do zabiegów ortopedycznych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

100 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18 Nazwa: Zadanie 18. Jednorazowe stazy do usuwania krwi z kończyny

1)Krótki opis

Jednorazowe stazy do usuwania krwi z kończyny.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

300 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19 Nazwa: Zadanie 19. Etui służące do umieszczenia cementu kostnego na elemencie endoprotezy

1)Krótki opis

Etui służące do umieszczenia cementu kostnego na elemencie endoprotezy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

280 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20 Nazwa: Zadanie 20. Elektrody do vaporyzatora

1)Krótki opis

Elektrody do vaporyzatora.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

1200 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21 Nazwa: Zadanie 21. Stabilizacja transpedikularna do kręgosłupa, do korekcji skolioz piersiowych.

1)Krótki opis

Stabilizacja transpedikularna do kręgosłupa, do korekcji skolioz piersiowych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

130 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22 Nazwa: Zadanie 22. Dreny do pompy artroskopowej

1)Krótki opis

Dreny do pompy artroskopowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

900 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23 Nazwa: Zadanie 23. Zestaw do przeznasadowego podawania cementu o bardzo wysokiej lepkości i gęstości. System przeznaczony do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych, wykazujących powinowactwo do złamań

1)Krótki opis

Zestaw do przeznasadowego podawania cementu o bardzo wysokiej lepkości i gęstości. System przeznaczony do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych, wykazujących powinowactwo do złamań.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

50 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24 Nazwa: Zadanie 24. Zestaw do stabilizacji transpedikularno laminarnej kręgosłupa, do leczenia skolioz nerwowomięśniowych

1)Krótki opis

Zestaw do stabilizacji transpedikularno laminarnej kręgosłupa, do leczenia skolioz nerwowomięśniowych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25 Nazwa: Zadanie 25. Implanty do stabilizacji transpedikularnej w osteoporozie

1)Krótki opis

Implanty do stabilizacji transpedikularnej w osteoporozie.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26 Nazwa: Zadanie 26. System form do wykonania spacerów cementowych stawu biodrowego.

1)Krótki opis

System form do wykonania spacerów cementowych stawu biodrowego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

15 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zadanie 1 – 11 250 PLN
Zadanie 2 – 2 160 PLN
Zadanie 3 – 920 PLN
Zadanie 4 – 2 550 PLN
Zadanie 5 – 180 PLN
Zadanie 6 – 7 930 PLN
Zadanie 7 – 3 000 PLN
Zadanie 8 – 105 PLN
Zadanie 9 – 120 PLN
Zadanie 10 – 1 500 PLN
Zadanie 11 – 66 PLN
Zadanie 12 – 10 PLN
Zadanie 13 – 67,50 PLN
Zadanie 14 – 345,12 PLN
Zadanie 15 – 160 PLN
Zadanie 16 – 1 335 PLN
Zadanie 17 – 300 PLN
Zadanie 18 – 540 PLN
Zadanie 19 – 448 PLN
Zadanie 20 – 4 680 PLN
Zadanie 21 – 9 620 PLN
Zadanie 22 – 891 PLN
Zadanie 23 – 1 725 PLN
Zadanie 24 – 1 830 PLN
Zadanie 25 – 1 200 PLN
Zadanie 26 – 45 PLN
Łącznie – 52 977,62 PLN.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze VAT nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej dostarczenia zamawiającemu.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych ( dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 późn. zmianami. ).

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( Załącznik nr 2 do SIWZ).

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( Załącznik nr 2 do SIWZ).

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( Załącznik nr 2 do SIWZ).

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 80

2. Funkcjonalność oraz opcje fakultatywne. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP.PN.1.2016

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

12.4.2016 - 09:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 12.4.2016 - 9:15

Miejscowość:

Świebodzin

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną,
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienie lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej określonej w pkt. I niniejszej specyfikacji.
3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XXII.6. niniejszej specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

1.3.2016

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2016-03-04
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-03-04 09:17:12
Odwiedziny:85560

Wyszukiwarka